Carnaval in nieuwe Feestzaal

12-2-2018 - Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 51e editie van het carnaval. Prins Ludis Ingenium zwaaide dit weekend de scepter, bij gestaan door zijn prachtige page Froukje Attema. Dit jaar vierde het Fyfkesryk (Blauwhuis) Carnaval in de compleet nieuw zaal achter in het café de Freonskip. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


51e jaar Carnaval in Blauwhuis

31-1-2018 - Het is weer zover! Carnaval in Blauwhuis. Op 9, 10 en 11 februari verandert Blauwhuis voor de 51ste keer in "het Fyfkesryk". Ook dit jaar staat de feestburcht in café "de Freonskip" centraal en is er een gevarieerd programma voor jong en oud. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Carnaval 2018

30-1-2018 - Op vrijdag, zaterdag en zondag 9, 10 en 11 februari fiert It Fyfkesryk (Blauwhuis) weer carnaval! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


SAC sportdei 2018

28-1-2018 - Op snein 14 jannewaris wie de SAC sportdei wer yn Warkum. Helaas wie der wer minder dielname oan de sportdei as ferline jier. Dus at immen suggestjes hat foar de kommende jierren dan hearre wy dat graach! It soe dochs sonde wêze om hielendal op te hâlden mei de sportdei. Fjirder wie it in moaie dei! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Start KH2018 mei ferhalen

27-1-2018 - Grôtfol siet kafee "de Freonskip" op freedtemiddei 26 jannewaris tusken 16:00 en 17:00 oere.
Start fan KH2018 mei: FERHALEN fertelle en WINTERJUNENOCHT. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Op eigen hiem de sirkel rûnmeitsje

27-1-2018 - Op 23 en 24 jannewaris wiene froulju's groep EVA op 'e kofje bij Sicco en Anneke. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Theatervoorstelling 'De OmZieners'

27-1-2018 - In samenwerking met Het College van Diakenen Protestantse Kerk Sneek en de Sint Antonius Parochie. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Koperkabaal wint Jeugdfestival

23-1-2018 - OPPENHUIZEN - Koperkabaal uit Blauwhuis is zaterdag tot winnaar uitgeroepen van het Jeugdkorpsenfestival van Femuza in Oppenhuizen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Iepenings Wykein KH2018

19-1-2018 - Blauhús docht mei oan KH2018! Dit wykein mei ferhalen fertelle! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kaatsclinic

19-1-2018 - Op maandag 30 April organiseert K.F. De Seare Hân Wolsum samen met K.F. Yn 'e Lijte Folsgeare een kaats Clinic met hoofdklassers!
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Werken op de Pollepleats

19-1-2018 - De Pollepleats is op zoek naar oproepkrachten vanaf 18 jaar voor april tot oktober.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Winternijsbrief Buwaldaburen

3-1-2018 - In de winter nijsbrief van 2018 is een stukje te lezen over Buwaldaburen. Het complete artikel is op onze website beschikbaar Klik op de afbeelding voor het artikel...


Oudpapier 2018

3-1-2018 - Het rooster voor de oudpapiercontainer is bekend, Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Marijke Roskam in 'Fiel de Nacht'

22-12-2017 - Dagvoorzitster en presentatrice Marijke Roskam (1982, opgegroeid in Blauhús) was afgelopen zomer te gast bij presentator Bart Kingma in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' van Omrop Fryslân. Een compilatie van die nacht met BNR Nieuwsradio stationvoice Marijke Roskam is op dinsdag 2 januari te zien op televisie, Omropfryslan.nl en via de Omrop-app.

Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Sint komt aan in Blauwhuis

7-12-2017 - Op dinsdag 5 december kwam de Sint aan in Blauwhuis. Ruim 100 kinderen wachtten vol verwachting op de komst van de Sint. De goedheiligman kwam per skûtsje aan! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Geen après ski party

03-12-2017 - Après ski feest afgelast, tot nadere orde geen nieuwe datum. Heeft u al een kaartje gekocht dan krijgt u uiteraard uw geld weer terug.


Oaljekoeke-aksje

16-11-2017 - Beste minsken út Blauhús en omkriten,

Dit jier is âldjiersdei op in snein en dêrom wurdt de oaljekoeke-aksje dit jier hâlden op sneon 30 Desimber. Fan 9 oere ôf komme wy mei de selfmakke oaljekoeken lâns de doarren en de opbringst giet fansels wer nei de fuotbal- en foljebalferiening.

En op snein 14 jannewaris is wer de jierlikse SAC-sportdei, foar yn'e aginda

Út namme fan it SAC bestjoer (sacblauwhuis@hotmail.com)


EVA Blauhús "Voeding en Beweging"

10-11-2017 - Op tiisdei 14 novimber sil âld Greonterpster/ Blauhúster, Wybertha Brouwer útlis jaan oer har eigen bedriuw mei de namme; "Voeding en beweging." Klik op de afbeelding voor meer informatie...


EVA avond met Jan Tijsma

11-10-2017 - Dinsdag 17 oktober vertelt en toont natuurfotograaf Jan Tijsma prachtige beelden van steden, dorpen, dieren en de natuur in onze Zuidwesthoek van Friesland. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Bisschop op bezoek

23-09-2017 - Bisschop Ron van den Hout van het Bisdom Groningen-Leeuwarden was vrijdag 22 september voor kennismaking in Blauwhuis.
Tijdens het bezoek op de St. Gregoriusschool stond hem een bijzonder voertuig te wachten. voor(trekker)van het bisdom!
Klik op de foto voor meer.......


Opening EVA seizoen

23-09-2017 - A.S. dinsdag opent de EVA groep het seizoen met Age Veldboom. Skûtsje skipper uit Earnewoude! Ook de bemanning van het Blauhúster skûtsje zullen aanwezig zijn.
Allen van harte welkom! Klik op de foto voor meer info.....


Oogstfeest

11-09-2017 - Zondagmorgen fierden ruim 100 boeren, burgers en buitenlui Oogst Viering in de Blauwhuister Sint Vitus. Mensen namen 'de vruchten van het land of eigen tuin' mee. Dat varieerde van kastanjes tot kaas, van melk tot meloenen, van bramen tot bloemen en van appel- tot aarbeientaarten.


Jeugdledenpartij

11-09-2017 - Net als de voorgaande partijen was het ook dit keer geweldig mooi weer. Geen harde wind, het zonnetje erbij en een prima temperatuur om te kaatsen. Er waren genoeg aanmeldingen om de welpen, de pupillen en de schooljeugd apart van elkaar te kunnen laten kaatsen.


Koeke-aksje

11-09-2017 - Beste ynwenners fan Blauhús en omkriten,

Op sneon 21 Oktober stiet er wer de jierlikse koeke-aksje op it programma. Ut namme fan Punt-út en V.v. Blauhús komme frijwilligers fan 9:30 oere ôf koeke fan Bakkerij Popma ferkeapjen. De opbringst giet nei dizze twa sportferienings. Soene jo efkes helpe wolle te ferkeapjen? Graach opgaan fia sacblauwhuis@hotmail.com.

Oant sjen,

Gr. It SAC bestjoer (Johannes, Jan, Johan, Marrit en Judith)


Sinneblomaksje

11-09-2017 - It SAC krij al wat moaie foto's binnen fan de sinneblommen fan de blomkesaksje... Tinke jo dat je kâns ha? Stjoer dan foar 15 septimber in foto en de lengte nei sacblauwhuis@hotmail.com en at wij tinke dat jo kÂns meitsje, komme we binnenkoart om it nei te mjitten!! It giet dus om langste sinneblom bij de bêrn en bij de senioren.


Merkekeatspartij 2017

04-09-2017 - Tongersdei fan de Merke waard der fanôf 10 oere keatst op it foutbalfjild fan Blauhûs. Klik op de foto foar in ferslach fan de keatsdei...


IFKS Skutsjesilen mei it Blauhúster skûtsje

18-08-2017:It sil heve! It IFKS skûtsjesilen. Moarn 19 augustus is de earste wedstryd om 9.15 oere by Hylpen.
Sjoch foar nijs en komplete aginda op de site fan it Blauhúster skûtsje. Klik op foto foar dizze website...


Uitnodiging 15-08-2017

10-08-2017 - Teigetje, Woelrat en Hester Witteveen nodigen u graag uit voor de tiende viering van de 'Kleine Plechtigheid' ter ere van het leven en werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve op dinsdagmiddag 15 augustus aanstaande, de feestdag ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van de Glorievolle en Gezegende Maagd. Klik op de foto van Gerard Reve voor meer...


Merke keatspartij

10-08-2017 - Hjirby noegje wy jimme út foar de merke-keatsparty op Tongersdei 24 augustus. Klik op de keatser foar mear...


Ynterlân Damjen

18-07-2017 - Op tiisdei 25 july fynt der in ynterlân plak yn Aosta/Itaalje. Fiif dammers sille in toernooi Frysk en Italiaans damme wêrfan 4 Jeugdleden fan damklub De Skyfkes út Blauhûs. Klik op de flaggen voor mear...


Oranjekoek

17-07-2017 - Nomineer onze favoriete Bakker Popma voor de niet te versmaden Oranjekoek. Klik op het logo voor een link naar de site van de Leeuwarder Courant om uw stem uit te brengen.


Simmerkuierke

17-07-2017 - Vrijdag 21 juli organiseert de Stichting Klokketoren Greonterp een Simmerkuierke. Tussen 19:30 en 20:00 verzamelen bij de klokketoren. Start kuierke aldaar.


Ketenrûte

28-06-2017 - Op Freed 7 july organisearret Doarpsbelang Blauhús yn gearwurking mei de keten: KETENRÛTE 2017. Klik of de ôfbylding foar mear ynformaasje...


Túnfeestpartij te Wolsum

20-06-2017 - Zaterdag 17 juni was de Túnfeestpartij in Wolsum. De kaatspartij die voorafgaand aan het Túnfeest Blauhús gaat. Dit keer was de partij voor leden in Wolsum en Folsgare, maar ook voor oud-leden. En dit was een groot succes! Door het groot aantal oud-leden dat meedeed, stonden er een verrassend aantal parturen op de lijst. Voor sommigen was het kaatsen al heel lang geleden, dan is het toch weer even wennen om op het veld te staan.


Open Huis

20-06-2017 - Kafee De Freonskip Blauhûs organisearret Moandei 17 july 2017 'Open Huis'.
  • 17.00 – 20.00: besichtiging mei hapke en drankje
  • 17.45: offisjele iepening troch Hans Wiegel
Us grutte seal is dit jier hielendal ferboud en modern makke. In pear jier lyn ha we it kafee, de gong en it sanitêr fernijd. We binne grutsk op it resultaat en wolle dat mei jimme fiere op moandei 17 july. It is dan dûbbel feest want op dizze dei sit de famylje de Wolff 50 jier yn it bedriuw.

Graach oant sjen,
Gerard en Gerda de Wolff


Opening kaatsseizoen

20-06-2017 - Zondag 21 mei organiseerde kaatsvereniging De Seare Hân uit Wolsum de openingspartij voor de leden van Wolsum en Folsgare. Het weer kon niet beter: niet te warm, zeker niet te koud en ook bijna geen wind, fantastisch! Klik op de foto voor meer...


Reidmarroute

07-06-2017 - Aanleg Reidmarroute gaat eind 2017 van start. Klik op de foto voor de nieuwsbrief...


Viswedstrijd

07-06-2017 - Dorpsbelang Blauhús organiseert op 23 juni haar jaarlijkse viswedstrijd. Klik op de vissende Goofy voor de flyer...


Vossejacht

07-06-2017 - Skûtsjeskipper en een prachtige foto van het Blauhúster skûtsje in actie. Dit waren de resultaten van een avondje vossenjacht in Blauwhuis. Woensdagavond 17 mei j.l. gingen 50 vossenjagers, in groepjes fanatiek op jacht naar 14 vossen.
Klik op de foto voor het persbericht voor een verslag...


Zendmast KPN

05-06-2017 - Beste dorpsbewoners en geïnteresseerden,
Afgelopen dinsdag hebben we onze zaak met succes verdedigd bij de gemeenteraad. Nu is de wethouder aan zet om iets te doen met alle bijval vanuit de politiek.
Bijgaand volgt een officieel persbericht zoals we dat afgelopen week verstuurd hebben naar diverse media. Dit had als resultaat een afdruk in het Sneeker Nieuwsblad.
En een interview met Omrop Fryslân dat morgen 6 juni wordt uitgezonden voor de radio. Voor exacte tijdstip zie Omrop Fryslân Radio.
Klik op de foto voor het persbericht.....


EVA fytsreiske

01-06-2017 - Mei 16 froulju starte we om 13.00 oere fanôf it krúspunt yn Blauhús.
Fia Greonterp, it Syp-Set, it brekkenpaad en Nijhúzum bedarje we yn Warkum. Oer de Hearewei nei de Slús en dan de Alde wei op. Oan ‘e ein links kom je op de Ursuladyk......
Klik op de foto foar mear en foto's......


Lemmer ahoy!

31-05-2017 - Trije dagen hat de ‘Freonskip’ op it wedstrydwetter by de Lemmer yn de B klasse fan Lemmer Ahoy syld.
De earste deis stie der sa’n bytsje wyn dat de skippen wol de hiele dei op de Iselmar omdreaun ha, mar it úteinlik net ta wedstrydsilen kommen is. Klik op de foto foar mear ynformaasje......


Zendmast KPN

31-05-2017 - Beste dorpsbewoners en geïnteresseerden, Bijgaand volgt een kort persbericht over de stand van zaken aangaande het voornemen van de KPN om een 40m hoge zendmast te plaatsen bij het voetbalveld.
De Antenne Werkgroep houdt zich intensief bezig om er voor te zorgen dat de antenne bij voorkeur ergens anders wordt geplaatst.
KPN weigert vooralsnog om met ons in gesprek te gaan over een andere locatie, vandaar dat we het nu via de politiek proberen.
Afgelopen dinsdag moesten we onze zaak verdedigen bij de gemeenteraad.
Klik op de foto voor meer informatie.....


Lûd en Lanskip - Pôllepleats

30-05-2017 - Op Hemelvaartsdag was de allereerste editie van de culturele middag ‘Lûd & Lânskip’ bij de Pollepleats in Westhem een groot succes.
Bezoekers konden in het zonnetje genieten van o.a. film, wandelen, varen en muziek. Dat alles in het prachtige decor van De Blauhúster Puollen. Maar liefst 150 natuur- en cultuurliefhebbers wisten voor deze middag een ticket te bemachtigen. Het evenement was al snel uitverkocht.
Lûd en Lânskip zal in de toekomst zeker nog een keer in de agenda komen te staan van de Pollepleats. klik op de foto voor meer.......


5 tegen 5 jeugdeditie

25-05-2017 - Zaterdag 3 juni is er dit jaar niet voor de senioren maar voor de jeugd een 5 tegen 5 toernooi.
Let op de opgave moet zo snel mogelijk! Klik op de foto voor de flyer.


Skûtsjesile is myn nocht!

24-05-2017 - Mei Himelfeart wurdt der wedstrydsyld, by de Lemmer, diskear dogge der ek SKS skûtsjes mei. De wedstriden fine plak op tongersdei, freed en sneon.
Blauhús docht ek mei en heart by de B klasse. We gean elke moarn om 10.30 fan start en de skûtsjes fan de B klasse farre dan mei in Fryske flagge ûnder de gaffel. Moai herkenber dus.
Der sille deis twa of trije wedstriden syld wurde, dat hinget wat fan it waar ôf. It liket dizze dagen prachtich moai simmerwaar te wurden, dus wy hope op in soad Blauhúster publyk op de wâl!
Allegear tige wolkom!
Klik op de foto foar mear ynformaasje......


Opening kaatsseizoen Wolsum

24-05-2017 - Zondag 21 mei organiseerde kaatsvereniging De Seare Hân uit Wolsum de openingspartij voor de leden van Wolsum en Folsgare. Het weer kon niet beter: niet te warm, zeker niet te koud en ook bijna geen wind, fantastisch!


Vossejacht

10-05-2017 - Op woensdagavond 17 mei organiseert Dorpsbelang een Vossejacht. Klik op de vos voor meer informatie.


Trouwseizoen

10-05-2017 - Afgelopen zondag werd het trouwseizoen feestelijk geopend bij De Pollepleats in Westhem. Modellen van Bruidsatelier Jadau waren aanwezig voor een schitterende show op de natural catwalk. Klik op de foto voor meer informatie.


De Derde Helft

10-05-2017 - Op zondag 14 mei spelen Blauwhuis 2 en Blauwhuis 1 de afsluitende wedstrijd van het seizoen. Na de wedstrijd heeft de voetbalclub diverse activiteiten in petto zoals live muziek, draaiend rad en staat er een Italiaanse Pizza foodtruck. Ook gezellig voor niet-voetballers. Klik op het logo voor meer informatie.


Lûd en Lânskip

10-05-2017 - Op Hemelvaartsdag - donderdag 25 mei 2017 - is er op de Pollepleats een speciale middag vol cultuur, natuur en muziek. In samenwerking met de Gerben Rypma Stifting, gids John Weel van It Fryske Gea en Lyske Jacobi van IVN, Jan Reus Art, Hendrik de Boer Music en SoprAnna Hoekstra presenteren we deze middag een mooi gevarieerd programma.
Lûd en Lânskip vindt plaats in natuurgebied De Blauhúster Puollen rondom de Pollepleats. Een unieke invulling van je vrije donderdagmiddag. Wordt één met het Friese landschap! Klik op de foto voor de flyer.


Keatsen

10-05-2017 - Het kaatsseizoen is weer begonnen. Klik op de afbeelding voor meer informatie.


Deabetinking

07-05-2017 - Sa’n 300 besiters belibben tongersdei 4 maaie in bysûnder Deadebetinking op Abbegeaster Ketting. Klik op de foto foar it ferhaal, links en in fotoreportaasje.


SAC Blomkesaksje

24-04-2017 -De SAC blomkesaksje is dit jier wat oars as oars!!
We ha dit jier middeis ferkeap fan 13.30 oant 16.30oere op de v/d Looswei 15.
Eltsenien is dêr wolkom yn’e loads om blomkes te keapjen sadat je mear keus ha. At jo blomkes kocht ha wurde jo fan de list ôfstreept, sadat se jûns net mear bij jo oan’e doar komme. klik op de foto foar mear ynformaasje.....


Hûnestront

21-04-2017 - Hondenbezitters van Blauwhuis,

Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat er ‘hûnestront’ op het voetbalveld ligt. We kunnen het de hond niet kwalijk nemen, maar de eigenaren des te meer. Daarom vragen wij u uw hond elders uit te laten. De club is nu genoodzaakt tot camerabewaking om bij herhaling de verantwoordelijken hier op aan te spreken.

Bestuur VV Blauwhuis


Earste sylwedstriid Freonskip

21-04-2017 - Sneon 22 april om 11 oere en 15 oere is de earste sylwedstryd yn Langwar. Snein wurdt der ek wer syld, mar dy tiid is noch net bekend, dat hinget fan de prestaasje fan sneon ôf.


Joo Wandeltocht

16-04-2017 - Wandelen rondom de mooiste Friese meren en poelen, onderandere rondom Westhem. Klik op het logo voor meer informatie.


Deabetinking '17

16-04-2017 - We betinke dit jier yn it bysûnder oarlochsslachtoffer Gerrit Rijpma (18) dy't by in razzia op Abbegeaster Ketting op 8 febrewaris 1945 it wetter op flechtte en dêrby deasjitten is. Gerrit is yn Blauhús begroeven. Klik op de foto foar mear ynformaasje.


Kavels Sylroede III

16-04-2017 - Vanaf heden kunt u het informatiepakket downloaden betreffende de verkoop van de vrije kavels van het woningbouwproject Sylroede III te Blauwhuis. Klik op de plattegrond voor meer informatie.


Oldtimer Treffen

03-04-2017 - Op zaterdag 17 juni, voor de vijfde maal het Oldtimer Treffen Blauwhuis. Tractoren, auto's motoren, brommers, stationaire motoren, woonwagens, verschillende standhouders en oude ambachten.Blauhúster Skûtsje

19-03-2017 - Op zaterdag 18 maart werd het Blauhúster Skûtsje gedoopt tot "Freonskip". Deze naam symboliseert de vriendschap aan boord van de bemanningsleden maar ook de vriendschap met de andere skûtsjes die aan de IFKS meedoen.Foto's Carnaval

13-03-2017 - Bêste ynwenners fan Blauhús en omkriten,

Troch in technische storing, is it ús net slagge om de fotobestelling op tiid klear te krijen. Oankommende woansdei binne se noch net klear! Sadra de foto's klear binne, bringe we se by jo del.

Sorry foar it ungemak.
De Fyfkes.Blauhúster Skûtsje

09-03-2017 - Sneon 18 maart 2017 presintearje wy it offisjele Blauhúster Skûtsje en ek ús nije SkippersTenue, mei tank oan de Teatskehús Naai-Atelier-Frijwilligers.Krieltoaniel

09-03-2017 - Op freed 7 april spilet it Krieltoaniel om acht oere jûns yn it sealtsje yn Abbegea foar elk dit selsbetochte stik. Ek dit jier ha de spilers fan it Krieltoaniel har fantasy de frije loop gean litten...50 jaar De Fyfkes Blauhús!

27-02-2017 - Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 50e editie van het carnaval. Hoewel het een bijzonder jaargang betreft, was het geen jubileum. Bij Carnaval is alles verbonden aan het 'gekkengetal' 11. Dus in 2022 viert Blauwhuis haar 55e jubileum. Joop Hannema zwaaide dit weekend de scepter als Prins Elevatio Ciconia, bijgestaan door zijn prachtige page Siska.


Ook U kunt de sportverenigingen steunen!

20-02-2017 - De voetbal- en keatsclub komen 4 maart bij U aan de deur met pannenkoekenmix! En de volleybalclub staat die dag in Bolsward in de Poiesz om U te verwelkomen.
U kunt nog tot 2 april muntjes sparen in de supermarkt van Poiesz! Klik voor meer info op de muntjes....


Darttoernooi in de kantine

17-02-2017 - Vrijdag 3 maart organiseert BVC events een darttoernooi in de kantine klik op de foto voor de flyer....


Wie wil er mee naar The Passion 2017 in Leeuwarden

17-02-2017 - De zevende editie van The Passion zal worden gehouden in Leeuwarden.
Op donderdag 13 april wordt de paasvertelling live vanuit de Friese stad gemaakt. Onze parochie stelt gratis een bus beschikbaar voor onze jongeren van 12 – 25 jaar om The Passion te bezoeken.
Klik op de afbeelding voor meer info...
Aanmelden kan door een mail te sturen naar siccorypma@home.nl


Beste inwoners van het Fyfkesryk e.o.

15-02-2017 Het is weer zover! Carnaval in Blauwhuis. Op 24, 25 en 26 februari verandert Blauwhuis voor de 50ste keer in “het Fyfkesryk”. Ook dit jaar staat de feestburcht in café “de Freonskip” centraal en is er een gevarieerd programma voor jong en oud. Hoewel het een bijzondere jaargang betreft, is het geen jubileum. Bij carnaval is alles verbonden aan het ‘gekkengetal’ 11, afgeleid van ‘alf’ wat dwaas, gek of zot betekent. Dus voor op de kalender….in 2022 viert C.V. “De Fyfkes” haar 55ste jubileum. Klik op de foto voor het programma.


EVA Kofjemoarn op 18 jannewaris 2017

12-02-2017 - Mei 19 froulju en 2 mannen gie m’n op reis nei Boalsert foar in bakje kofje mar foaral om te sjen wat der bart yn it famyljebedriuw leerlooierij fan van Buren. Klik op de foto foar mear.


Retributie

10-02-2017 - Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen, zorgboerderijen, Bed & Brochjes hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag betaald van € 60,00 per € 100.000 WOZ waarde aan de gemeente voor het ondernemersfonds.
Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs- agrarische bestemming. Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie) Lees meer door op de foto te klikken.


Zendmast

29-01-2017 - Dorpsbelang wil de informatie die er momenteel is graag met jullie delen en hierover met een ieder die zich betrokken voelt in gesprek gaan. Daarom nodigt Dorspbelang Blauwhuis jullie uit voor een informatieavond. Lees meer door op de zendmast te klikken.


Sportdei 2017

21-01-2017 - Op Snein 15 Jannewaris hat de SAC sportdei wer plak fûn yn sporthal de Rolpeal yn Warkum. Der wie wat minder dielname oan hast alle ûnderdielen, mar dit mocht it entûsjasme fan de wol oanwêzige dielnimmers net drukke. Troch in oere letter te begjinnen hoopte it SAC op mear dielname fan de keten. Mar at je it nachts ek in oere letter meitsje dan bliuwt it lestich! Foljend jier hoopje we dochs op mear dielname fan de âldere keten!


Nieuwjaar

31-12-2016 - De redactie van www.blauhus.nl wenst u allen een goed uiteinde en een gezond & nieuwsgierig 2017. Ook 2016 was weer een nieuwsgierig jaar en hebben we vele artikelen, foto's en links gekregen voor onze website. Hierdoor blijft onze website actueel waarvoor onze hartelijke dank!


Blauhúster Skûtsje

31-12-2016 - Veel belangstelling op oudjaarsdag bij de promotie van het Blauhúster Skûtsje. Alle belangstellenden konden een kijkje nemen in een echt wedstrijd skûtsje. Een gezellig en warm haardvuur, koffie en later op de middag ging de koelkast open voor een pilsje.


Waarme desimber jûn

30-12-2016 - 35 dames kamen ôf op de waarme desimber jûn yn 'e Freonskip op tiisdeitejûn 13 desimber. Twa Boalserter dames songen mei help fan in keyboard krystferskes yn ferskillende talen.


Chantal Manten stopt als wijkagent

29-12-2016 - Per 1 januari 2017 start ik in een nieuwe functie in Heerenveen. Dit betekent dat ik stop als wijkagent. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Carbidschieten rond de jaarwisseling

29-12-2016 - Op oudjaarsdag wordt er weer met carbid geschoten. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Blauhúster skûtsje

24-12-2016 - Blauhús belibbet in primeur en sil foar it earst meidwaan oan de IFKS sylwedstryden fan 2017. Der is in Skûtsje útsocht wer't mei sylt wurde kin, en op sneon 19 augustus wurd dermei útein set. Klik op de foto foar mear ynformaasje...

klik hjir op de poster fan de promoasje dei...


Rick Nieman in Blauwhuis

06-12-2016 - Rick Nieman, bekend van TV, op zoek naar zijn verborgen verleden. Bij deze zoektocht komt hij uit in Blauwhuis, zijn voorouder is Schoolmeester Van der Loos. Klik op de afbeelding voor de uitzending...


Sportdag

06-12-2016 - Het Sport Actie Comité wil iedereen graag uit voor de jaarlijkse SAC-sportdag in Sporthal "De Rolpeal" te Workum. Aanmelden kan tot en met donderdag 12 januari, bij voorkeur via e-mail op sacblauwhuis@hotmail.com. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kerstconcert

04-12-2016 - Highlights en solo’s kleuren Kerstconcert Fanfare Blauwhuis.
Zaterdag 17 december 2016 organiseert Fanfare Blauwhuis alweer haar 10e Kerstconcert in de monumentale Sint Vituskerk te Blauwhuis.Klik op de foto voor info.


Kerststukjes

22-11-2016 - Zaterdag 10 December vanaf 9 uur gaat het snoeiteam weer op pad. Heb je groen in de tuin wat we kunnen gebruiken voor de kerststukjes? Heb je nog leuke kerstversiering, bakjes of potten breng dat dan naar de pastorie! mail dan naar: berberwitteveen@hotmail.com

Kerststukjes maken!
Dit jaar gaan we weer mooie kerststukjes maken op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 December. Van 13:30 t/m 17:00 uur. In verband met de drukte van vorig jaar graag opgeven welke datum je wil komen schikken. Elke dag word er iets anders gemaakt in workshop idee. Dus vind je het leuk om te komen helpen graag. opgeven bij: berberwitteveen@hotmail.com

Kerststukjes verkoop!
Vrijdag 16 December van 15:00 t/m 18:00 uur worden de kerststukjes verkocht in de pastorie. Komt allen en maak je Kerst dit jaar nog gezelliger met een mooi kerststuk op tafel of maak iemand anders er blij mee...


Kerstmarkt

22-11-2016 - Op woensdag 7 december is er een kerstmarkt in het Teatskehûs. Klik voor de flyer op de foto.


11e van de 11e

15-10-2016 - Op zaterdag 12 november organiseren De Fyfkes een Back to the eighties party in Café de Freonskip. Dit ter ere van het jaarlijkse feest 11e van de 11e. Klik voor de flyer.


Kerstborrel in Après Ski style

15-10-2016 - Op 17 december is er in de voetbalkantine een gezellige kerstborrel in Après ski style. Met live muziek! Deze kerstborrel is voor iedereen uit Blauwhuis e.o. Klik voor meer informatie.


Start Damseizoen "De Skyfkes"

25-09-2016 - Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur; we verwachten weer een spannende damcompetitie waarin strategisch spel, slimme trucjes en instinkers elkaar steeds afwisselen maar de gezelligheid steeds behouden blijft! Klik op het dambord voor meer informatie.


Slotpartij de Seare Hân

25-09-2016 - Het was even zoeken naar een geschikte datum, maar zaterdag 10 september was het zover: De slotpartij van kaatsvereniging de Seare Hân stond op het programma. De jeugd en de senioren samen op het knusse Wolsumse kaatsveld leverde een gezellig speelveld op. De zonnebrand kon deze 10 september nog even uit de tas, want het zonnetje brandde lekker.


Ransuilen in Blauwhuis

16-09-2016 - Johan Flapper is vrijwilliger van de Roofvogel- en uilenwerkgroep Súdwest-Fryslân en heeft een mand geplaatst in een van de tuinen in Blauwhuis omdat er niet genoeg nestgelegenheden in de omgeving waren. De nieuwsbrief voor Uilen dook hier bovenop en maakte een reportage. Klik op de foto voor de reportage.


Open monumenten weekend

De Blauwhuister Sint Vituskerk is Rijksmonument en is in 2015 geheel gerestaureerd. Dat was reden om de fraaie Friese plattelandsbasiliek aan te melden voor het Nationale Monumenten Weekend van 10 en 11 september. Het evenement valt samen met het laatste Tsjerkepaad van dit seizoen. klik op de foto voor het programma en het laatste nieuws....

Links:

Krieltoaniel

06-09-2016 - Op sneon 1 oktober begjint it krieltoaniel wer. Asto fan de basisskoalle ôf bist en do hast nocht oan toanielspyljen, kom dan op 1 oktober jûns om sân oere yn klubhús Siesa. Klik op it plaatjse foar mear...


20e Merke keatspartij

02-09-2016- 25 augustus - 'Begin de merke sportief!' Het motto dat voor de 20e keer gold. Kaatsers en nietkaatsers die zich op hadden gegeven vormden in totaal 14 partuur. Dit resulteerde in een sportieve, maar vooral warme dag. Klik op de keatser foar mear...


Reve yn Greonterp betocht op 15 augustus!

21-08-2016 - Doe 't Gerard Kornelis van het Reve yn Greonterp húsmanne (fan 1964-1971) hie er alris buorkundich makke dat er winske dat, nei 't der in ein oan syn ierdske bistean kommen wie, syn jiske in plakje fine soe yn Greonterp.
Oant hjoed-de-dei, dat is Marije Himelfeart 2016 (15 augustus) is dat der net fan kommen. Klik op de foto foar mear ferslach fan Jan Pieter Dijkstra...


Merke keatspartij

19-08-2016 - Hjirby noegje wy jimme út foar de merke-keatsparty op Tongersdei 25 augustus. Klik op de keatser foar mear...


Show Quadrille

19-08-2016 - Een optreden van het Fryske Quadrille zet zaterdag 27 augustus extra luister bij aan het 65-jarig jubileum van de Hynstefokdei in Blauwhuis. klik op de foto voor meer...


5X5X5 Jeugd en Senioren Voetbaltoernooi in Blauhús!

31-07-2016 - Afgelopen weekend vierde de v.v. Blauwhuis een vijfjarig jubileum van het succesvolle 5 tegen 5 Tournament Blauhús. Het toernooi werd voor de vijfde jaargang op rij georganiseerd door 5 jonge mannen uit de club. Het toernooi geldt als een stimulans voor het voetbal in het dorp en de omgeving waarbij de plaatselijke club centraal staat. De v.v. Blauwhuis is het goede doel waar deze dag voor gescoord wordt. klik op de foto voor een verslag en foto's....


15 augustus Maria ten hemelopneming en Gerard Kornelis van het Reve

27-07-2016 - Ieder jaar is er een bijeenkomst op 15 augustus in Blauwhuis en Greonterp voor Revianen en belangstellenden. Klik op de afbeelding voor meer...


5 tegen 5

28-06-2016 - Op zondag 31 juli wordt het lustrum van het 5 tegen 5 toernooi gehouden. Al voor de vijfde keer wordt dit toernooi gehouden met zelf samengestelde team, een BBQ (ook voor niet-voetballers) en live-muziek. De opbrengst van het toernooi gaat ten goede aan de Voetbal Vereniging Blauwhuis. Vorm een team van 5 personen en geef je op, klik op de afbeelding voor meer...

Klik hier voor een promotiefilmpje...


Túnfeestpartij

04-07-2016 - Bij een traditioneel en gezellig Túnfeest hoort een geslaagde Túnfeestpartij, klik op de afbeelding voor meer...


Kúpke Stekke

22-06-2016 - Met het Blauhúster Túnfeest konden we een 'spelletje doen op het plantsoen'. Dit jaar hadden we mooi weer en konden we gaan "Kúpke Stekken". Klik op de afbeelding voor meer...


Meartalige ûntwikkeling

22-06-2016: Pjutteboartersplak "It Protternêst" fan Blauhús op 'e nij sertifisearre as "pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling". Klik op de afbeelding voor meer...


Kop van Jut

20-06-2016: Tijdes het Oldtimer Treffen Blauwhuis op zaterdag 18 juni werd ook een Fries kampioenschap 'kop van jut' slaan gehouden. Met een deelname van zo'n 25 mannen en vrouwen werd het kampioenschap gehouden. Klik op de foto voor meer...


Oldtimertreffen

18-06-2016: Voor de 4e keer op rij ging Blauwhuis jaren terug in de tijd; oude tractoren, landbouwwerktuigen en klein materiaal werd tentoongesteld. Klik op de foto voor meer...


Túnfeest

13-06-2016: Aankomend weekend is het zover, Túnfeest te Blauwhuis. Al 54 jaar traditioneel gezellig. Dit jaar op de zaterdagavond muziek van THE FORTUNATE SONS met een weergaloze ode aan Creedence Clearwater Revival. Op zondagavond optredens van Beat It en Deadline. Klik op het logo voor de website van het Túnfeest...


Oldtimertreffen

13-06-2016: Voor de 4e keer op rij zal in het centrum van Blauwhuis alles weer vol gezet worden met oudheden van vroeger. Trekkers, stattionaire motoren, brommers, solexen, auto's, oude ambachten, pipowagens en nog veel meer. Dit jaar is er ook het open Fries kampioenschap Kop van jut slaan en het Trekker Trekken. Er is een klasse voor jeugd, dames en heren. Dus iedereen kan meedoen. Ook zijn er diverse kramen aanwezich met allerhande spullen. Dit alles is gratis te bezichtigen dus voor iedereen net stinne der hinne.


Openingspartij 29 mei

26-05-2016: Het was zondag 29 mei en de 1e ledenpartij van het jaar stond op het programma. Om 11 uur gingen de senioren los en rond 1 uur kwamen ook de kinderen op het veld. Klik op de foto voor meer...


KNKB Welpen Meisjes

26-05-2016: Op zaterdag 14 mei kaatsten de KNKB Welpen meisjes in Wolsum. 7 parturen stonden op het veld. Met een stevige wind, een frisse temperatuur en af en toe een fikse bui werd fanatiek gekaatst. Zo nu en dan kwam de zon om het hoekje waardoor de handen weer wat minder 'sear' deden.


Nieuwe Website

26-05-2016: Vanaf vandaag is de nieuwe website van blauhus.nl online gegaan. Het oude ontwerp is van 2007 en was nodig toe aan een nieuw jasje. Klik op de foto voor meer info.


9e Omloop Blauhûs: niet voor watjes!

17-05-2016: De weersvoorspellingen voor zondag 24 april 2016 hadden net zo goed kunnen gelden voor een willekeurige dag in januari: regen, hagel en een gevoelstemperatuur van -3. Kortom: geen fietsweer! Desalniettemin stonden er toch nog 45 renners aan de start van de 9e Omloop van Blauwhuis.


Vermist centraal Dodenherdenking

25-04-2016: Het 4 mei comité in Blauwhuis herdenkt dit jaar, de lang vermiste dorpsgenoot Broer de Witte en andere lotgenoten. Broer de Witte werd zondag 2 mei 1943, tegelijk met zijn broer Wiebe, opgepakt door de bezetter, omdat ze mee hadden gedaan aan de zogenaamde Meistakingen.


Hemdyk populair Wieler-parcours

10-04-2016: Zondag 24 april wordt de 9e Omloop van Blauwhuis gereden. Het parcours is circa 10 km lang en loopt vanuit Blauwhuis via Wolsum, Abbega, Westhem en de karakteristieke bochtige Hemdyk terug naar Blauwhuis.


Blomkesaksje SAC

03-04-2016: De jierlikse SAC blomkesaksje sil dit jier plak fine op moandei 25 april. Middeis 13:15 oere start de ferkeap troch de leden. Ek jûns fan 19 oere ôf komme de leden fan de fuotbal- en foljebalferiening Blauhús h&uaqcute;s-oan-hús bij jo lâns. It binne meardere ien-jieriche planten foar in goeie priis. Alfêst tige tank foar jo help! Oant sjen!


Krieltoaniel

28-03-2016: Op sneon 16 april spilet it Krieltoaniel om acht oere jûns yn Kafee 'de Freonskip' foar elk dit selsbetochte stik. De tagong foar basisskoalbern is ien euro en trije euro foar elk dy't âlder is.


Gratis compost!

16-03-2016: Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen zaterdag 19 maart gratis compost afhalen op verschillende locaties in de gemeente. Met deze actie bedankt de gemeente haar inwoners voor hun inspanning om grof tuinafval gescheiden aan te leveren. Het ingezamelde afval krijgen inwoners nu gratis terug in de vorm van compost. De compost is af te halen tussen 9:00 uur tot 12:00 uur, op de volgende locaties:
  • Sneek: Oude Oppenhuizerweg 67
  • Bolsward: Exmorraweg 3, op het gemeenteterrein naast de milieustraat
  • Koudum: Spoarleane 2, milieustraat
  • Heeg: De Draei 17, milieustraat
Maximaal af te halen per adres: 140 liter. Op = op! Neem zelf een schep en zakken of emmer mee!


Buurtmeter

16-03-2016: Op 6 oktober 2015 kaam der in delegaasje ynwenners fan Blauhús byelkoar om mei stipe fan in adviseur fan Doarpswurk de 'Buurtmeter' yn te foljen.11 e Jeugd Sponsor Actie
26-02-2016: Spaar munten voor de Voetbalvereniging van Blauwhuis door bij Poiesz te winkelen. Als extra promotie heeft VV-Blauwhuis een promotiefilmpje gemaakt!Nasjonale Monumintedagen
21-02-2016: Doch mei oan Nasjonale Monumintedagen 2016 yn Blauhûs! Hjirby roppe wy ferieningen, ynstellingen en oare belangstellenden op mei te tinken oer in eigen (kulturele) aktiviteit tidens it Nasjonale Monumintenwykein 2016 yn Blauhûs eo.EVA jûn
18-02-2016: Nei de jierfergadering koe der dûnse wurde in de discotheek foar "de âldere jongere frou". De Foxtrot, de Vogeltjesdans, Rock 'n Roll, Greace, de Tango en sa fjierder.Blauhús op zijn best
08-02-2016: Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 49e editie van het carnaval. Lennart Hoeke zwaaide dit weekend de scepter als Prins Vacca Agoris, bijgestaan door zijn charmante page Afke Rijpma. Het was weer een gezellig, gevarieerd en geslaagd carnaval.
Kijk ook de reportage van Tsjek! van Omrop Fryslân...Blauhúster Muzyk Film en Teater Jûn yn de Freonskip
23-01-2014: Blauhús, sneon 19 maart 2016 yn de seal fan Kafee de Freonskip fanôf 20:30 oere: filmers, sangers, blazers, gitaaristen, skilder, ferrassende optredens. En dán, Johnny Cash tribute band "Boys Named Sue". By alle optreden steane der Rypma's op it poadium.Carnaval
23-01-2014: Volgende week Carnaval!Carnaval
14-01-2014: Het is weer zover! Op 5, 6 en 7 februari gaat de 49e editie van het carnaval van start. Blauwhuis tovert zich weer om tot het Fyfkesryk met de feestburcht als middelpunt. Er is een prachtig programma samengesteld waar jong en oud van gaat genieten.SAC sportdag
14-01-2014: Op snein 10-01 hat de jierlikse SAC sportdei wer plak fûn te Warkum. Mei in soad wille is de dei wer goed ferrûn. Om kertier oer achten wiene de earste entûsjastellingen al presint yn de sporthal!Nieuwjaar
31-12-2015: De redactie van www.blauhus.nl wenst u allen een goed uiteinde en een gezond & nieuwsgierig 2016. Ook 2015 was weer een nieuwsgierig jaar en hebben we vele artikelen, foto's en links gekregen voor onze website. Hierdoor blijft onze website actueel waarvoor onze hartelijke dank!Kerstconcert
20-12-2015: Op zondag 20 december vond het traditionele kerstconcert plaats van de fanfare Blauwhuis. Dit jaar met medewerking van Gurbe Douwstra, Fanfare Blauwuis, Koperkabaal en 't Krystkoor.Oliebollenactie
22-12-2015: Donderdagochtend 31 december vanaf 9 uur worden er weer oliebollen verkocht door de leden van de voetbal- en volleybalclub ten bate van de Sport Actie Commissie Blauwhuis.Kerstmarkt
20-12-2015: Op donderdag 17 december had Blauwhuis een grote kerstmarkt op diverse locaties. Ondanks het warme, niet winterse, weer kwam de kerststemming goed naar boven! Bekijk de video gemaakt door Tiemen en Marijn...In slagge filmjûn
16-12-2015: Sa'n 45 minsken, manlju en froulju koene tiisdei te jûn, 15 desimber, nochris genietsje fan it prachtige iepenloftspul "it deiboek fan in herdershûn".Meat & Eat
15-12-2015: In hiele bysûndere moeting sneon yn de pastorie fan de Sint Vitustsjerke yn Blauhûs.Sinterklaas
06-12-2015: Op vrijdag 5 december bezocht de Sint onze basisschool. De kinderen verwelkomden de Sint met muziek wat opgevolgd werd door het plaatselijke Sinterklaasjournaal. En nog veel meer activiteiten.Sint Maarten
25-11-2015: Op 11 november gingen de kinderen van de basisschool langs het Teatskehûs voor Sint Maarten.Hemdijk
25-11-2015: De gemeente knapt de Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis op. We asfalteren de weg opnieuw en aan weerskanten komen grasbetontegels. We verhogen de (T-)kruisingen en leggen die in rood asfalt aan. Zo maken we de weg een stuk veiliger.Eleventies party
25-10-2015:Op zaterdag 7 november organiseert Carnavalsvereniging de Fyfkes
"Eleventies party" met Friese top rockband "Vintage" met Marije Hoekstra live in de Freonskip.Komt Allen!Uitnodiging
13-10-2015: Op zaterdag 24 oktober vieren we een feestje voor alle inwoners van Blauwhuis, Greonterp, Westhem, Wolsom en omstreken. Dit ter gelegenheid van het realiseren van de restauratie van de kerk. Een feestje met theatraal & muziekaal programma, onthulling van de windvanen en een hapje en drankje na afloop. Dit mag je niet missen, komt allen!Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?
04-10-2015: Zaterdagochtend 24 oktober houdt de Sport Actie Commissie een koekactie in Blauwhuis en omliggende dorpen. Leden van de volleybal- en voetbalclub komen bij u langs de deur om suikerlatten te verkopen welke bereid zijn door de plaatselijke warme bakker. Beide verenigingen kunnen uw steun goed gebruiken. Alvast bedankt!4x4 Damtoernooi
21-09-2015: Afgelopen zaterdag 19 september heeft Damclub De Skyfkes een groot damtoernooi gehouden met daarin de volgende vier elementen: 40-jarig bestaan, damwedstrijd voor keten, nieuwe damstunt en ledenwerving.Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?
20-09-2015: Snein 27 septimber organisearret de Gerben Rypma Stifting fan Blauhûs middeis in Oerke-Kultuer yn kafee de Freonskip, mei as tema "Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?"Judo in Oudega
09-09-2015: Iedere vrijdagmiddag judo voor jongens en meisjes in Oudega. Bij genoeg deelname kan het doorgaan.Afsluiting keatsseizoen
06-09-2015: Afsluitingspartij voor jeugd van kaatsvereniging de Seare Hân te Wolsum samen met jeugd van kaatsvereniging Yn'e lijte te Folsgare met dank aan de sponsor van der Wiel.federatie kampioenschappen
01-09-2015: Federatie afdelingskampioenschappen Snits e.o. 30 augustus in WolsumWize lessen by Millennium-Loop
30-08-2015: Sneon 5 septimber wurde minsken by Greonterp, Blauhûs en Wolsum ûnderweis ferrast mei ferskate siswizen. It is in lytse greep út de samling fan rom 400 mei as titel Siedkerlen.Katholiek Hoogfeest in Reve's Greonterp
30-08-2015: Zaterdag 15 augustus waren zo'n tachtig Revianen en andere belangstellenden naar de klokkenstoel in Greonterp gekomen voor de achtste editie van de 'Kleine Plechtigheid ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van de Glorievolle en Gezegende Maagd'.Dam-promotie-tour
29-08-2015: Damclub De Skyfkes bezochten de keet De Skourre voor hun dam-promotie-tour. Leden van keet De Skourre en keet De Kie bleken enthousiaste dammers te zijn, tot in de late uurtjes werd gedamd om het leven. Beide keten vormden al viertallen voor het 4x4 damtoernooi dat wordt gehouden op 19 september aanstaande.Hallo Merkevierders,
18-08-2015: Over een paar dagen begint de Blauwhúster Merke. Zo organiseren we dit jaar de zeskamp waar de musical playback show ook een onderdeel van is. Graag zouden we hier nog wat meer deelnamme voor hebben. Zijn er straten, keten, vrienden, vriendinnen die hun nog niet hebben opgegeven en toch graag zouden meedoen, het kan nog!19e Merke keatspartij
12-08-2015: Tongersdei 20 augustus is der wer merke-keatsen op it fuotbalfjild. Dizze keatsparty is ek bedoeld foar de net-keatsers. Dit is de kâns om it keatsspul te learen! Opjefte kin oant en mei tiisdei 18 augustus, by Handelsonderneming Zeinstra, Jacobidyk 11, til 579838. Foar eltsenien die dit jier 16 wurd en âlder.Kerk wordt weer wind- en waterbestendig
26-07-2015: Na de restauratie van de toren en de kleine transepten in 2013, is het nu tijd om de rest van de door weersinvloeden aangetaste buitenschil aan te pakken.Maria ten Hemelopneming & Gerard Reve
18-07-2015: Op zaterdag 15 augustus: Maria ten Hemelopneming & Gerard Reve. Een jaarlijks herdenken om 18.00 uur in Greonterp bij de klokkestoel. Er wordt o.a. voorgelezen uit het werk van Gerard Reve. Organisatie: Teiger, Woelrat en Hester Witteveen.Tour de fleur
15-07-2015: Onlangs in Blauwhuis opgefleurd met gekleurde fietsen bepakt met bloemen. Groene, rode, blauwe, gele, roze en oranje fietsen zijn op diverse plaatsen in Blauwhuis geplaatst. Al deze fietsen zijn uitgerust met een mandje aan het stuur op de 'pakkiedrager' waarin bloemen bloeien.Emmy's schoonheidssalon wordt Schoonheidssalon Purithé beauty
29-06-2015: Vanaf 1 juli stopt Emmy Rypma met haar schoonheidssalon die gevestigd was in het Teatskehûs. Gelukkig is er iemand bereid gevonden om het van Emmy over te nemen.
Thea Klijnstra - Bakker zal voortaan uw schoonheidsspecialiste zijn en de salon zal voortaan Purithé beauty heten.Baggerrun 2015
20-06-2015: Op zondag 21 juni werd de eerste baggerrun in Blauwhuis gehouden. Maar liefst 94 deelnemers waagden zich aan deze zware tocht.Blauhúster Túnfeest 2015
20-06-2015: Lees alles over de 53e editie van het túnfeest met op zaterdagavond BZN'66 op zondag de 2 super bands Vangrail en Super Sundays!5 tegen 5 Tournament
20-06-2015: Op zondag 19 juli vind het vierde 5TEGEN5 Tournament plaats. Een voetbaltoernooi voor Blauwhuis e.o, voetballers, niet-voetballers, dames of heren, vrienden, vriendinnen, straten, buren keten, enz!Jeugdtúnfeestpartij
20-06-2015: Afgelopen vrijdag was de jaarlijkse jeugdtúnfeestpartij van de kaatsvereniging de Seare Hân gesponsord door het Túnfeest Blauwhuis. Helaas wou het weer niet echt meedoen en hadden enkele kinderen toepasselijk een " Seare Hân" door de kou.E.V.A. fietsdei
14-06-2015: Op woansdei 3 juny wie de jierlikse fietsdei fan frouengroep E.V.A. We starten moarns om 9 oere fanút Blauhús mei 5 froulju.BAGGER(R)UN
03-06-2015: Het SAC bestaat 40 jaar, dus tijd voor actie!!!
Zondag 21 juni om 14 uur wordt er op- en rond het iisbaanterrein een spectaculaire survival georganiseerd."It Swijen Trochbrutsen" 13-06-2015: De eardere sliterij fan kafee de Freonskip is de hiele simmer ynrjochte as 'Gerben Rypma Keamer'. Yn dizze keamer binne trije fertellingen nei oanlieding fan de 2e wrâldoarloch.Comeniusreis Frankrijk St. Gregoriusschool
12-06-2015: Op zaterdag 16 mei, nog in de meivakantie, reisden Sietske Tiedema, Rik van der Meer, meester Pyt en juf Gonny naar Astaffort in Zuid-Frankrijk. Een volledig verslag staat op de site van de St. Gregoriusschool.nl, klik op de foto.4x4 Damtoernooi
31-05-2015: Damclub De Skyfkes viert dit jaar haar 40-jarig jubileum! Dit jubileum willen we vieren op 19 september 2015 met een 4x4 damtoernooi voor Blauwhuis e.o. Vorm een groepje van 4 personen van je vrienden, familie, collega?s, keet, heren, dames of gemengd en ga de strijd aan om de titel: "Beste Damkwartet Blauwhuis".Rock bij Rein kaatspartij
27-05-2015: Op 22 mei was al de eerste jeugdledenpartij bij keatsclub de Seare Hân. Deze eerste jeugdledenpartij werd gespeeld op 22 mei en was gesponserd door Rock bij Rein.Jeu de Boules
27-05-2015: Op 22 mei werd er een Jeu de Boules wedstrijd gehouden en Candida maakte daar een mooie foto-reportage van.Welpenmeisjes KNKB in Wolsum
20-05-2015: Onder ideale weersomstandigheden werd zondag 17 mei de welpenmeisjes KNKB partij gehouden bij De Seare Hân in Wolsum. De partij werd gesponsord door v.d. Waard, grondverzetbedrijf.