Agenda


2018
Zaterdag 8 september Reünie 75 jier ûnderlinge wille Westhem
Dinsdag 18 september EVA: Iepeningsjûn mei it ferhaal fan Marica van der Meer; 28.000 kilometer, op 'e fyts nei Australië. Frij tagong foar EVA leden, net betelje € 4,- oan yntree.
Zondag 23 september iepening Jubileum-Jier 150 jier Sint Vitustsjerke
Dinsdag 2 oktober 20:00 oere Agendafergadering foar bestjoer SieSa
Dinsdag 16 oktober 20:00 oere Leiders, leidsters en oare frijwilligers fergadering SieSa
Dinsdag 16 oktober EVA: Lêzing troch Henk Dillerop; Libje binnen de muorren fan de gevangenis. Frij tagong foar EVA leden, net betelje € 4,- oan yntree.
Dinsdag 23 oktober 19:30 oere Beheer en Sie-Sa, dernei bestjoersfergadering SieSa
Dinsdag 13 november EVA: Moadeshow fersoarge troch moadehús Hendriks út Boalsert. Frij tagong foar EVA leden, net betelje € 4,- oan yntree.
Zaterdag 24 november Snertaktie Fanfare Blauwhuis
Dinsdag 11 december EVA: De Blauhúster tsjerke bestiet 150 jier. In jûn mei in koarte tsjerketsjinst, de Blauhúster film fan de 60er jierren, in tentoanstelling en de lêzing troch Ciel Huitema oer de rol fan de frou yn'e tsjerke fan eartiids oant no ta. Frij tagong foar EVA leden, net betelje € 4,- oan yntree.
Zondag 16 december Kerstconcert Fanfare Blauwhuis in de St. Vituskerk, aanvang 15:00 uur
2019
Weekend 1, 2 en 3 maart Carnaval
Weekend 22 en 23 juni Túnfeest
Weekend 22, 23 en 24 augustus Merke


Jierfergadering Doarpsbelang: elk jaar op de laatste woensdag van maart.
Carnaval: Het weekend voor aswoensdag.
Blauhúster Túnfeest: Het weekend dat het dichst bij de langste dag van het jaar ligt.
Blauhúster Merke: elk jaar op de 3e donderdag na de 1e zondag van augustus.