Merkekeatspartij 2019

28-8-2019 - Mei 13 partoer op de list, in prachtich meant fjild en in gau omheech rinnende termometer waard tongersdei 22 augustus starten mei de merke keatspartij 2019. Wat in waar! Yn de earste omloop wie de striid drekst fanatyk. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Maria ten hemelopneming

20-8-2019 - Op donderdag 15 augustus werd Gerard Kornelis van het Reve herdacht op het feest van Maria ten hemelopneming. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Houten boeken vertellen historie

20-8-2019 - t ûntstean fan Teatskehús, Skoalle en Tsjerkhof is no beskreaun yn 3 houten boeken yn Blauhús. Dit fanwege it jubileumJier 150 jier Sint Vitustsjerke. Klik op de afbeelding voor foto's...


Merke keatspartij

7-8-2019 - Hjirby noegje wy jimme út foar de merke-keatsparty op Tongersdei 22 augustus.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Strúne troch Blauhús

7-8-2019 - Op zaterdagavond 28 december wordt er een wandeltocht in en rond Blauhús georganiseerd: strúne troch Blauhús! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Oud papier

7-8-2019 - Voor Blauwhuis en omstreken staat er iedere eerste maandag van de maand een container voor oud papier op de parkeerplaats bij de voetbalvelden. Maar hoe zit het ook al weer? Wat mag er wel en niet in en tot wanneer kut u uw oud papier nog in de container brengen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Wandel Bootcamp

7-8-2019 - Bewegen in de buitenlucht. Wil je op een leuke manier bezig zijn met bewegen? Wil je meer energie, sterkere spieren en een betere conditie? Meld je dan aan voor de Wandel Bootcamp. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


It Protternêst op 'e nij sertifikaat twatalich wurkjen

10-7-2019 - Pjutte-opfang It Protternêst yn Blauhús wurket sûnt 2007 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Yn 2009 hawwe sy dêr in sertifikaat foar behelle. Om de trije jier wurdt op 'e nij besjoen oft der noch neffens de rjochtlinen fan it twatalich belied wurke wurdt. Yn Blauhús is dat yn oarder en it sertifikaat 'Boartsjendewei in taal derby' wer foar trije jier ferlinge. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


AED

10-7-2019 - De AED wordt met ingang van 16 juli 2019 verplaatst van de locatie bij de Singel naar café "De Freonskip". De AED hangt vanaf dat moment naast het loket op de zijmuur van Café "De Freonskip".
Adres: Vitusdyk 15, 8615 LL Blauwhuis Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Gerben Rypma Freonen

7-7-2019 - Hjirby nûgje wy jo út foar ús Tentoanstelling 'Huizen met een verhaal' yn de Gerben Rypma Keamer fan kafee De Freonskip yn Blauhús.
Jimme kinne der de hiele simmer teplak, sjoch iepeningstiden (mei De Merke 21-27 augustus ticht). Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Informatieavond Glasvezel

14-6-2019 - Op woensdag 19 juni is er een informatieavond over glasvezel.
Supersnel internet in het buitengebied en de kernen van Súdwest Fryslân?
Dat kan als 50% van de bewoners buiten de bebouwde kom en 35% van de bewoners van binnen de bebouwde kom 'ja' zeggen tegen glasvezel én een abonnement afneemt.
Kom op de informatieavond en laat je voorlichten. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Midsimmerjûn 2019

14-6-2019 - Op freed 21 juny organisearret de Gerben Rypma Stifting de midsimmerjûn 2019. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


5 tegen 5

3-6-2019 - Zaterdag 15 juni organiseren de commissie "5 tegen 5 Tournament Blauhús" een 5 tegen 5 jeugdeditie voor voetballers maar ook niet voetballers. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


knobbelfietsen

22-5-2019 - Op woensdag 12 juni organiseert dorpsbelang Blauhús het knobbelfietsen voor de kinderen van de basisschool. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Fiskwedstriid 2019

18-5-2019 - Vrijdagavond 17 mei is wederom de Fiskwedstriid gehouden langs de Sylroede. Dit jaar voor het eerst op de steiger. Dankzij het miezerige weer werd er een nieuwe record gevestigd met 24 gevangen vissen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Lûd en Lânskip op Hemelvaartsdag

11-5-2019 - Meeting- en partylocatie de Pollepleats in Westhem organiseert dit jaar voor de 3e keer het kleinschalige natuur- en cultuur evenement 'Lûd en Lânskip'. Liefhebbers van Fryske natuur en cultuur zijn van harte welkom op Hemelvaartsmiddag 30 mei voor een programma vol wandelen, muziek, varen en natuureducatie.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


57e editie Blauhúster Túnfeest

11-5-2019 - Zaterdag 22 en zondag 23 juni is het weer zover, het Blauhúster Túnfeest!

Ook dit jaar is het weer gelukt om een gevarieerd programma op te zetten met vertier voor jong en oud. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Viswedstrijd

11-5-2019 - Op 17 maaie organiseart Doarpsbelang Blauhús de jierlikse Fiskwedstriid. Dit is op de opslach yn Blauhús fan 19:00 oant 20:00, foar alle leeftiiden! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


verkeersafsluiting 13 mei t/m 21 juni

29-4-2019 - Vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 21 juni 2019 is een deel van de rijbaan De Kat en de rijbanen Hissedijk en Twiska tussen Westhem en Abbega afgesloten voor het doorgaand verkeer. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


SAC blomkesaksje moandei 29 april 2019

27-4-2019 - Middeis is der ferkeap fan 15:00 oant 17:30 oere op de v/d Looswei by famylje Dooper. Eltsenien is dêr wolkom yn'e loads om blomkes te keapjen sadat je alle keus ha.
At jo blomkes kocht ha wurde jo fan de list ôfstreept, sadat se jûns net mear bij jo oan'e doar komme.
Jûns fan 19 oere ôf is der noch wol ferkeap lâns de doarren foar de minsken dy't middeis net del komme koene, mar op=op.

Ek dit jier ha we wer de kompetyzje fan grutste sinneblom!

Groet,

It SAC-bestjoer sacblauwhuis@hotmail.com


SAC donateurs- en blomkesaksje

25-3-2019 - De kommende wiken komme wy lâns de doarren foar de SAC donateursaksje!
Mei € 5,- yn it jier steune jo de fuotbal- en foljebalferienings fan Blauhús. De automatische incasso wurdt op 8 april ôfskreaun!

De blomkesaksje fynt dit jier plak op moandei 29 april.

Oant sjen!


Torenuurwerk Blauwhuister Sint Vituskerk eeuw oud

25-3-2019 - Zondag 31 maart half tien viert Blauwhuis de 100e verjaardag van zijn torenuurwerk. Symbolisch op deze dag, in verband met het ingaan van de zomertijd. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Jiergearkomste doarpsbelang

21-3-2019 - Op woansdei 27 maart om 20:00 yn kafee De Freonskip Blauhús: jiergearkomste doarpsbelang Blauhús. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


EVA "Blauhúster jûn"

12-3-2019 - Op 19 maart is der wer een EVA jûn. Yn 6 kear 15 minuten sille ynwenners fan Blauhús sjen as hearre litte oer wat harren dwaande hâld; is it hobby, is it wurk, is it passy? Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Prins Nullam Navigandum zwaait de scepter in Blauwhuis.

4-3-2019 - Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 52ste editie van het carnaval. Prins Nullam Navigandum (dat betekent varende schaats) zwaaide dit weekend de scepter in het Fyfkesryk. De Prins (Piet Ykema) werd bij gestaan door zijn prachtige page Sigrid de Jong. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Antenne

28-2-2019 - Het is al enige tijd geleden dat jullie een update hebben mogen ontvangen van de Werkgroep Antenne Blauwhuis. In de zomer van 2017 hebben wij jullie laten weten dat het ons gelukt is om een zendmast van KPN te weren uit de dorpskern van Blauwhuis. Echter heeft KPN de moed niet opgegeven en zijn wederom voornemens een zendmast in Blauwhuis te plaatsen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


52e jaar Carnaval in Blauwhuis

22-2-2019 - Het is weer zover! Carnaval in Blauwhuis. Op 1, 2 en 3 maart verandert Blauwhuis voor de 52e keer in "het Fyfkesryk". Ook dit jaar staat de feestburcht in café "de Freonskip" centraal en is er een gevarieerd programma voor jong en oud. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Gast van de Raad

19-2-2019 - Wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad neemt beslissingen over zorg, wonen, groen, cultuur, verkeer en veiligheid. Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Oprop Nijsbrief Maitiid

17-2-2019 - Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Maitiid hat, dit graach foar 4 maart stjoere nei:
nijsbriefblauhus@hotmail.com of
nijsbriefblaus@gmail.com
Jimme ferhalen, oankundigingen, foto's binne tige wolkom.

Redaksje Nijsbrief


Bysûndere Muzykjûn

9-2-2019 - Sneon 23 febrewaris organisearre wy wer in bysûndere Muzykjûn yn kafee de Freonskip.
 • De Band J.A.N. mei Jan, Yldau, Marije (Hoektra) en Paul van Dijk.
 • Wrâld-Primeur fan 'Rockoli' mei Jan Hoekstra, Bokke Rijpma, Douwe v.d. Werff en Wopke v.d. Meulen.
 • En oar Lokaal Talint
Mear ynfo stiet of komt op http://www.gerbenrypma.nl en Facebook@gerbenrypma

Gerben Rypma Stifting


Simmer yn Seelân

31-1-2019 - De toneelgroep "Sin en Wille" van Oudega speelt de komedie "Simmer yn Seelân". Na afloop muziek van de Blauhúster 4B's Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kloklieders aktyf yn Blauhús

15-1-2019 - Sneon 19 jannewaris wurde middeis 1 oere rûnom yn e provinsje de tsjerkeklokken wer let as symboalyske iepening fan de aksje Kerkbalans. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Lokkich Nijjier


Nijjiersslokje Blauhúster Skûtsje

26-12-2018 - Op 29 desimber is der in nijjiersslokje fan it Blauhúster Skûtsje en de priisútrikking van de lotterij. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Oud papier 2019

15-12-2018 - De oudpapiercontainter staat ook in 2019 weer voor u klaar om uw oud papier te verzamelen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


oaljekoeke aksje SAC

15-12-2018 - Op moandei 31 Desimber is it wer safier; de oaljekoeke aksje fan it SAC. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


EVA betinkt 150 jierich bestean fan de Vitustsjerke

15-12-2018 - Frouegroep EVA betinkt ek it 150 jierich bestean fan de Vitustsjerke. In koarte fiering yn 'e Vitustsjerke. Dan op nei de "Freonskip" foar kofje en kerststol. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kleurwedstriid Monumentenwykein

15-11-2018 - Mei it Nasjonale Monuminten wykein yn septimber hat de Lokaasjeried fan de Sint Vitustsjerke kleurplaten útdield.

De Blauhúster jeugd hat hurd wurke, der is in grutte bulte fraaie kleurplaten ynlevere. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


11e van de 11e

7-11-2018 - Op zaterdagavond presenteren de Fyfkes de 11e van de 11e met muziek van Party DJ Danny. Eat, sleep, alaaf, repeat... Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kerstdiner op 'e Pollepleats

30-10-2018 - Op woensdag 19 december zijn alleenstaanden (jong en oud) uit Oudega, Westhem, Blauwhuis e.o. welkom op de Pollepleats voor een smakelijk diner. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kulturele Kuiertocht

17-10-2018 - Utnûging Kulturele Kuiertocht Sneon 27 oktober 2018. 'It ûntstean fan de Katolike enklave Blauhûs'.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Koeke-aksje

8-10-2018 - Beste minsken fan Blauhús en omkriten,

Op sneon 20 Oktober fanôf 9.30 oere is wer de jierlikse koeke-aksje fan it SAC. Mei koeke fan Bakkerij Popma út Blauhús!

Gr. it SAC bestjoer


Tsjitske Galama c.s. wint laatste kaats partij

8-10-2018 - Op 8 september werd de laatste kaatspartij van het jaar verkaatst. Er stonden 6 partuur op de lijst en er werd met grote bal gekaatst. Sponsor was Rock bij Rein. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Slach by Warns

1-10-2018 - Op 29 septimber 2018 wie doarpsbelang Blauhús útnoege om oanwêzich te wêzen by de betinking fan de Slach by Warns. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


150 jaar Sint Vituskerk en kerkhof

27-9-2018 - 500 Bezoekers bij opening Jubileum Jaar '150 jaar Sint Vituskerk en kerkhof' in Blauwhuis. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Sinneblom 2018

27-9-2018 - De grutste sinneblom 2018 is fan Doutzen Heins mei mear dan 3 meter! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Opening Jubileumjaar Sint Vitus

6-9-2018 - Zondag 23 september 2018 wordt met een feestelijke Eucharistieviering het Jubileumjaar 150 jaar Sint Vituskerk en kerkhof geopend. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Slotpartij Keatsen

29-8-2018 - Sneon 8 septimber organissearret K.F 'De Seare Hân':

 • Foar de senioaren: in partij mei in grútte bal
 • Foar de jeugd: bêrn/âlder partij mei in grútte bal

Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Merkekeatspartij 2018

29-8-2018 - De foarspellingen oer it waar wienen de dagen foar de merkekeatspartij net hiel posityf. Mei in moaie 12 partoer op 'e list, koe iederien drekt los. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Sinneblomwedstriid

29-8-2018 - By de blomkesaksje ha jimme ek sinneblompitsjes krigen en derby stie op it bryfke dat jo ús maile koene mei in foto en de lengte fan de sinneblom.
Hearre jo by de grutsten? Dan komme wy te mjitten en wa wit ha jo de grutste sinneblom fan 2018!!

We ha al in oantal mails binnen krigen.
Tinke jo ek kâns te meitsjen? Mail ús dan foar snein 2 septimber mei in foto en de lengte nei sacblauwhuis@hotmail.com en wa wit komme we by jo del! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Pearke keatsen Wolsum

15-8-2018 - Op 29 juli werd een pearke keats wedstrijd georganiseerd yn Wolsum. Er deden 9 pearke's mee aan deze wedstrijd. Onder een stralende zon en op een mooie veld ging de wedstrijd van start om 12 uur.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Monumintewykein

15-8-2018 - Monumintewykein 8 en 9 septimber 2018 yn Blauhús Greonterp en Westhim Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Maria ten hemelopneming en Reve

14-8-2018 - UITNODIGING voor de KLEINE PLECHTIGHEID in GREONTERP
rode wijn, proza en poëzie van Gerard Kornelis van het Reve, bloemen voor Gerard en de Maagd, een Heilige Mis in de St Vituskerk en tot slot café de Freonskip.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Merke keatspartij

7-08-2017 - Hjirby noegje wy jimme út foar de merke-keatsparty op Tongersdei 23 augustus. Klik op de keatser foar mear...


Circus Reve in Greonterp

7-8-2018 - Een literaire komedie over Gerard Reve die zich afspeelt in een tent op locatie. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Historisch Teatskehûs

2-8-2018 - Tot en met 30 december 2018 is er een expositie in het Teatskehûs. Terug in de tijd van het oude Theresiahuis. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


7e editie 5 tegen 5!

23-7-2018 - Blauwhuis trapt af voor de 7e editie 5 tegen 5! Het is zondag 22 juli de Sint Vitus kerk slaat half 1, de zon schijnt en het dorp loopt leeg naar het voetbalterrein aan de Gerben Rijpmastraat. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


5 tegen 5

19-7-2018 - Geachte sporter, súpporter, voetballiefhebbers, BBQ'ers en al die anderen,

Het WK is nog in volle gang maar het volgende grote toernooi staat al weer voor de deur. Uiteraard is er na afloop weer een BBQ met LIVE muziek. Hopelijk tot ziens op zondag 22 juli 2018 op het sportcomplex Blauwhuis!

Sportieve groeten,

Commissie
5 tegen 5 Tournament Blauhús Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Libbjend guozeboerd

2-7-2018 - Tiisdeitejûn 12 juny wie it safier; libjend guozeboerd. In soad frijwilligers op paad om Doarpsbelang Blauhús te helpen by it opsetten fan dit spul. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Goede opkomst túnfeestpartij te Wolsum

2-7-2018 - Op 23 juni was weer de jaarlijkse túnfeestpartij in Wolsum. Met zes welpen, vier parturen bij de jeugd en 9 partuur bij de senioren was de opkomst goed. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Frijwilligers Hemdykrintocht

2-7-2018 - Op sneon 1 septimber is de Hemdykrintocht. We binne op syk nei minsken dy't fan te foaren of op de dei sels helpe wolle. Jimme kinne in mail stjoere nei info@hemdykrintocht.nl


Survival zeskamp

17-6-2018 - Op 13 juny organesearret Doarpsbelang Blauhús in survival seiskamp foar jongerein fanôf de basisskoalle. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Blauhúster Túnfeest

17-6-2018 - Op sneon 23 en snein 24 juny is wer it Blauhúster Túnfeest! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Oldtimertreffen

17-6-2018 - Op sneon 23 juny is der wer it OldtimerTreffen te Blauhûs mei it Frysk Kampioenskip Kop fan Jut. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


EVA fietsmiddei 6 juny 2018

7-6-2018 - Mar leafst 16 froulju stean om 13:00 oere klear foar de jierlikse fytsmiddei. It waar liket mar best, Fryslân is op syn moaist en oan de fytsen, meast mei help, sil it net lizze. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Libbjend Guozzeboerd

28-5-2018 - Op 12 Juny organisearret Doarpsbelang Blauhús in libjend Guozzeboerd.

Wy sykje ek noch frijwilligers dy't op plakken stean wolle wêr spultsjes dien wurde moatte. Meld jo oan by skriuwer@doarpsbelangblauhus.frl of nim kontakt op mei ien fan it Doarpsbelang. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


EVA reiske op 16 maaie 2018

20-5-2018 - Om 9 oere stiet de Gaasterland express klear om 32 froulju fanút Blauhús nei Joure te bringen. De runfeartboat Simmerwille leit klear... Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Afûk sútelaksje

18-5-2018 - Op snein 26 maaie is de Afûk sútelaksje. We ferkeapje fryske boeken en 25 % fan de opbringst giet nei it SAC.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Heb jij hart voor mensen?

15-5-2018 - Een baan bij Thuiszorg Zuidwest Friesland is een ideale manier om (opnieuw) kennis te maken met het werken in de thuiszorg: voor mensen die jouw hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Fiskwedstriid 2018

14-5-2018 - Vrijdagavond 11 mei is wederom de Fiskwedstriid gehouden langs de Sylroede. Dit jaar wat eerder in het seizoen om de vangkans te vergroten. Onder een strakblauwe hemel werd gedurende een uur verwoed gevist door circa twintig deelnemers tussen de vier en de tachtig jaar. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Fiskwedstriid

10-5-2018 - Op 11 mei organiseert dorpsbelang Blauhús de jaarlijkse viswedstrijd. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Zout West

8-5-2018 - We sykje noch in pear muzikanten. Oprop foar dy of dyn muzikale famylje en freonen of minsken dy't earder muzikaal aktyf wienen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Deadebetinking

8-5-2018 - Op freed 4 maaie 2018 belibben sa'n 140 manlju froulu en bern in yndrukwekkende Deadebetinking. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Deadebetinking Blauhûs

28-04-2018 - Dit jier betinke we yn it bysûnder
Siebrigje Catharina (Siepy) Hylkema 10-2-1943 / 24-12-1943
It ferstjerren fan Siepy stiet dit jier symboal foar alle bern dy’t troch oarlochs-omstannichheden stoarn binne.
Klik op de ôfbylding foar it programma...


12e Scheepsmaatjesdag in Blauwhuis

11-4-2018 - Een keer in de anderhalf jaar komen de scheepsmaatjes en hun maatje, verstandelijk beperkten en de begeleiders voor die dag, samen om een dag te genieten. Dit jaar wordt deze dag georganiseerd in Blauwhuis.
Ciel Huitema en Jan Bosman organiseerden ooit een uitje met een boot voor verstandelijk beperkten, waarna de naam Scheepsmaatjes is ontstaan. klik op de afbeelding voor meer informatie...


Blauhúster skûtsje

10-4-2018 - Kommend wykein sil it Blauhúster skûtsje foar it earst dit seizoen it wedstriidwetter op. De kommisje fan Langwar organisearret tradysjetrou de earste silerij fan it jier. Alle noadige ynformaasje kinne jo fine op: https://skutsjeblauhus.nl/


5 tegen 5

10-4-2018 - Na een grandioos 5 tegen 5 voor de jeugd in 2017 is het weer tijd voor een senioren editie in 2018. De eerste vergadering hebben we weer achter de rug. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kom Peaske mei ús fieren

28-3-2018 - In de goede week zijn er diverse vieringen in onze kerk en parochie. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


De Boom voor het Teatskehûs

24-3-2018 - Dat de boom de oude Es dood is, is al een tijdje bekend. De boom heeft tijdens de nieuwbouw te weinig vocht gehad en heeft het daardoor niet gered. Maar wat nu? Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Frouenpower

19-3-2018 - Op zondag 25 maart wordt een frouenpower concert georganiseerd in het kerkje van Westhem. De kwartetters en Music Alive zullen het podium betreden. Het begint om 15:00, kom luisteren en geniet! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


EVA froulju Blauhús

12-3-2018 - Tiisdei 20 maart 2018: Ofslúting fan it winterseisoen mei in noflike, nijsgjirrige en fleurige spultsjejûn.

 • "Hwa hat alle getallen"
 • "Is it antwurd Ja as Nee"
 • "Meielkoar in oplossing betinke"
 • "Hwa fertsjinnet de Popmabol."

Wolkom yn 'e Freonskip, fanôf 19.45 stiet de kofje mei cake klear. Net leden binne wolkom en betelje € 4, ex konsumpsjes.

Bestjoer EVA Blauhús.


SAC donateursaksje

10-3-2018 - De moanne Maart stiet wer yn it teken fan de SAC donateursaksje. Wy komme de jierlikse bijdrage (€5,-) opheljen en at jo foarich jier foar de automatische incasso keazen ha, sil dat fanôf dit jier fan tapassing wêze. Hjir ûntfange jo noch berjocht fan!

Groetnis it SAC bestjoer


4 Maaie

10-3-2018 - Freed 4 maaie 2018 is der wer Nasjonale Deadebetinking. Yn Blauhús betinke we elts jier ien yn it bysûnder. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Hemdykrintocht

8-3-2018 - Er komt weer een Hemdykrintocht op zaterdag 1 september 2018! Opgave mogelijkheid wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!


Foto's Carnaval

5-3-2018 - Op woensdag 7 maart van 19:30 tot 20:30 kunnen de bestelde foto's van het Carnaval opgehaald worden in SieSa.


Uitnodiging parochieavond

3-3-2018 - Op woensdag 14 maart 2018 wordt de jaarlijke parochieavond van onze parochie gehouden, om 19:45 uur in de Pastorie .
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Spilers en Sjongers socht

23-2-2018 - Blauhús en Aldegea organisearre op freed 29 juny 2018 'Teater Zout West'.
We sykje lokale toanielspilers (alle leeftiden) muzikanten en sjongers. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Carnaval in nieuwe Feestzaal

12-2-2018 - Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 51e editie van het carnaval. Prins Ludis Ingenium zwaaide dit weekend de scepter, bij gestaan door zijn prachtige page Froukje Attema. Dit jaar vierde het Fyfkesryk (Blauwhuis) Carnaval in de compleet nieuw zaal achter in het café de Freonskip. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


51e jaar Carnaval in Blauwhuis

31-1-2018 - Het is weer zover! Carnaval in Blauwhuis. Op 9, 10 en 11 februari verandert Blauwhuis voor de 51ste keer in "het Fyfkesryk". Ook dit jaar staat de feestburcht in café "de Freonskip" centraal en is er een gevarieerd programma voor jong en oud. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Carnaval 2018

30-1-2018 - Op vrijdag, zaterdag en zondag 9, 10 en 11 februari fiert It Fyfkesryk (Blauwhuis) weer carnaval! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


SAC sportdei 2018

28-1-2018 - Op snein 14 jannewaris wie de SAC sportdei wer yn Warkum. Helaas wie der wer minder dielname oan de sportdei as ferline jier. Dus at immen suggestjes hat foar de kommende jierren dan hearre wy dat graach! It soe dochs sonde wêze om hielendal op te hâlden mei de sportdei. Fjirder wie it in moaie dei! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Start KH2018 mei ferhalen

27-1-2018 - Grôtfol siet kafee "de Freonskip" op freedtemiddei 26 jannewaris tusken 16:00 en 17:00 oere.
Start fan KH2018 mei: FERHALEN fertelle en WINTERJUNENOCHT. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Op eigen hiem de sirkel rûnmeitsje

27-1-2018 - Op 23 en 24 jannewaris wiene froulju's groep EVA op 'e kofje bij Sicco en Anneke. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Theatervoorstelling 'De OmZieners'

27-1-2018 - In samenwerking met Het College van Diakenen Protestantse Kerk Sneek en de Sint Antonius Parochie. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Koperkabaal wint Jeugdfestival

23-1-2018 - OPPENHUIZEN - Koperkabaal uit Blauwhuis is zaterdag tot winnaar uitgeroepen van het Jeugdkorpsenfestival van Femuza in Oppenhuizen. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Iepenings Wykein KH2018

19-1-2018 - Blauhús docht mei oan KH2018! Dit wykein mei ferhalen fertelle! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Kaatsclinic

19-1-2018 - Op maandag 30 April organiseert K.F. De Seare Hân Wolsum samen met K.F. Yn 'e Lijte Folsgeare een kaats Clinic met hoofdklassers!
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Werken op de Pollepleats

19-1-2018 - De Pollepleats is op zoek naar oproepkrachten vanaf 18 jaar voor april tot oktober.
Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Winternijsbrief Buwaldaburen

3-1-2018 - In de winter nijsbrief van 2018 is een stukje te lezen over Buwaldaburen. Het complete artikel is op onze website beschikbaar Klik op de afbeelding voor het artikel...


Oudpapier 2018

3-1-2018 - Het rooster voor de oudpapiercontainer is bekend, Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Marijke Roskam in 'Fiel de Nacht'

22-12-2017 - Dagvoorzitster en presentatrice Marijke Roskam (1982, opgegroeid in Blauhús) was afgelopen zomer te gast bij presentator Bart Kingma in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' van Omrop Fryslân. Een compilatie van die nacht met BNR Nieuwsradio stationvoice Marijke Roskam is op dinsdag 2 januari te zien op televisie, Omropfryslan.nl en via de Omrop-app.

Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Sint komt aan in Blauwhuis

7-12-2017 - Op dinsdag 5 december kwam de Sint aan in Blauwhuis. Ruim 100 kinderen wachtten vol verwachting op de komst van de Sint. De goedheiligman kwam per skûtsje aan! Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Geen après ski party

03-12-2017 - Après ski feest afgelast, tot nadere orde geen nieuwe datum. Heeft u al een kaartje gekocht dan krijgt u uiteraard uw geld weer terug.


Oaljekoeke-aksje

16-11-2017 - Beste minsken út Blauhús en omkriten,

Dit jier is âldjiersdei op in snein en dêrom wurdt de oaljekoeke-aksje dit jier hâlden op sneon 30 Desimber. Fan 9 oere ôf komme wy mei de selfmakke oaljekoeken lâns de doarren en de opbringst giet fansels wer nei de fuotbal- en foljebalferiening.

En op snein 14 jannewaris is wer de jierlikse SAC-sportdei, foar yn'e aginda

Út namme fan it SAC bestjoer (sacblauwhuis@hotmail.com)


EVA Blauhús "Voeding en Beweging"

10-11-2017 - Op tiisdei 14 novimber sil âld Greonterpster/ Blauhúster, Wybertha Brouwer útlis jaan oer har eigen bedriuw mei de namme; "Voeding en beweging." Klik op de afbeelding voor meer informatie...


EVA avond met Jan Tijsma

11-10-2017 - Dinsdag 17 oktober vertelt en toont natuurfotograaf Jan Tijsma prachtige beelden van steden, dorpen, dieren en de natuur in onze Zuidwesthoek van Friesland. Klik op de afbeelding voor meer informatie...


Bisschop op bezoek

23-09-2017 - Bisschop Ron van den Hout van het Bisdom Groningen-Leeuwarden was vrijdag 22 september voor kennismaking in Blauwhuis.
Tijdens het bezoek op de St. Gregoriusschool stond hem een bijzonder voertuig te wachten. voor(trekker)van het bisdom!
Klik op de foto voor meer.......


Opening EVA seizoen

23-09-2017 - A.S. dinsdag opent de EVA groep het seizoen met Age Veldboom. Skûtsje skipper uit Earnewoude! Ook de bemanning van het Blauhúster skûtsje zullen aanwezig zijn.
Allen van harte welkom! Klik op de foto voor meer info.....


Oogstfeest

11-09-2017 - Zondagmorgen fierden ruim 100 boeren, burgers en buitenlui Oogst Viering in de Blauwhuister Sint Vitus. Mensen namen 'de vruchten van het land of eigen tuin' mee. Dat varieerde van kastanjes tot kaas, van melk tot meloenen, van bramen tot bloemen en van appel- tot aarbeientaarten.


Jeugdledenpartij

11-09-2017 - Net als de voorgaande partijen was het ook dit keer geweldig mooi weer. Geen harde wind, het zonnetje erbij en een prima temperatuur om te kaatsen. Er waren genoeg aanmeldingen om de welpen, de pupillen en de schooljeugd apart van elkaar te kunnen laten kaatsen.


Koeke-aksje

11-09-2017 - Beste ynwenners fan Blauhús en omkriten,

Op sneon 21 Oktober stiet er wer de jierlikse koeke-aksje op it programma. Ut namme fan Punt-út en V.v. Blauhús komme frijwilligers fan 9:30 oere ôf koeke fan Bakkerij Popma ferkeapjen. De opbringst giet nei dizze twa sportferienings. Soene jo efkes helpe wolle te ferkeapjen? Graach opgaan fia sacblauwhuis@hotmail.com.

Oant sjen,

Gr. It SAC bestjoer (Johannes, Jan, Johan, Marrit en Judith)


Sinneblomaksje

11-09-2017 - It SAC krij al wat moaie foto's binnen fan de sinneblommen fan de blomkesaksje... Tinke jo dat je kâns ha? Stjoer dan foar 15 septimber in foto en de lengte nei sacblauwhuis@hotmail.com en at wij tinke dat jo kÂns meitsje, komme we binnenkoart om it nei te mjitten!! It giet dus om langste sinneblom bij de bêrn en bij de senioren.


Merkekeatspartij 2017

04-09-2017 - Tongersdei fan de Merke waard der fanôf 10 oere keatst op it foutbalfjild fan Blauhûs. Klik op de foto foar in ferslach fan de keatsdei...


IFKS Skutsjesilen mei it Blauhúster skûtsje

18-08-2017:It sil heve! It IFKS skûtsjesilen. Moarn 19 augustus is de earste wedstryd om 9.15 oere by Hylpen.
Sjoch foar nijs en komplete aginda op de site fan it Blauhúster skûtsje. Klik op foto foar dizze website...


Uitnodiging 15-08-2017

10-08-2017 - Teigetje, Woelrat en Hester Witteveen nodigen u graag uit voor de tiende viering van de 'Kleine Plechtigheid' ter ere van het leven en werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve op dinsdagmiddag 15 augustus aanstaande, de feestdag ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van de Glorievolle en Gezegende Maagd. Klik op de foto van Gerard Reve voor meer...


Merke keatspartij

10-08-2017 - Hjirby noegje wy jimme út foar de merke-keatsparty op Tongersdei 24 augustus. Klik op de keatser foar mear...


Ynterlân Damjen

18-07-2017 - Op tiisdei 25 july fynt der in ynterlân plak yn Aosta/Itaalje. Fiif dammers sille in toernooi Frysk en Italiaans damme wêrfan 4 Jeugdleden fan damklub De Skyfkes út Blauhûs. Klik op de flaggen voor mear...


Oranjekoek

17-07-2017 - Nomineer onze favoriete Bakker Popma voor de niet te versmaden Oranjekoek. Klik op het logo voor een link naar de site van de Leeuwarder Courant om uw stem uit te brengen.


Simmerkuierke

17-07-2017 - Vrijdag 21 juli organiseert de Stichting Klokketoren Greonterp een Simmerkuierke. Tussen 19:30 en 20:00 verzamelen bij de klokketoren. Start kuierke aldaar.


Ketenrûte

28-06-2017 - Op Freed 7 july organisearret Doarpsbelang Blauhús yn gearwurking mei de keten: KETENRÛTE 2017. Klik of de ôfbylding foar mear ynformaasje...


Túnfeestpartij te Wolsum

20-06-2017 - Zaterdag 17 juni was de Túnfeestpartij in Wolsum. De kaatspartij die voorafgaand aan het Túnfeest Blauhús gaat. Dit keer was de partij voor leden in Wolsum en Folsgare, maar ook voor oud-leden. En dit was een groot succes! Door het groot aantal oud-leden dat meedeed, stonden er een verrassend aantal parturen op de lijst. Voor sommigen was het kaatsen al heel lang geleden, dan is het toch weer even wennen om op het veld te staan.


Open Huis

20-06-2017 - Kafee De Freonskip Blauhûs organisearret Moandei 17 july 2017 'Open Huis'.
 • 17.00 – 20.00: besichtiging mei hapke en drankje
 • 17.45: offisjele iepening troch Hans Wiegel
Us grutte seal is dit jier hielendal ferboud en modern makke. In pear jier lyn ha we it kafee, de gong en it sanitêr fernijd. We binne grutsk op it resultaat en wolle dat mei jimme fiere op moandei 17 july. It is dan dûbbel feest want op dizze dei sit de famylje de Wolff 50 jier yn it bedriuw.

Graach oant sjen,
Gerard en Gerda de Wolff


Opening kaatsseizoen

20-06-2017 - Zondag 21 mei organiseerde kaatsvereniging De Seare Hân uit Wolsum de openingspartij voor de leden van Wolsum en Folsgare. Het weer kon niet beter: niet te warm, zeker niet te koud en ook bijna geen wind, fantastisch! Klik op de foto voor meer...


Reidmarroute

07-06-2017 - Aanleg Reidmarroute gaat eind 2017 van start. Klik op de foto voor de nieuwsbrief...


Viswedstrijd

07-06-2017 - Dorpsbelang Blauhús organiseert op 23 juni haar jaarlijkse viswedstrijd. Klik op de vissende Goofy voor de flyer...


Vossejacht

07-06-2017 - Skûtsjeskipper en een prachtige foto van het Blauhúster skûtsje in actie. Dit waren de resultaten van een avondje vossenjacht in Blauwhuis. Woensdagavond 17 mei j.l. gingen 50 vossenjagers, in groepjes fanatiek op jacht naar 14 vossen.
Klik op de foto voor het persbericht voor een verslag...


Zendmast KPN

05-06-2017 - Beste dorpsbewoners en geïnteresseerden,
Afgelopen dinsdag hebben we onze zaak met succes verdedigd bij de gemeenteraad. Nu is de wethouder aan zet om iets te doen met alle bijval vanuit de politiek.
Bijgaand volgt een officieel persbericht zoals we dat afgelopen week verstuurd hebben naar diverse media. Dit had als resultaat een afdruk in het Sneeker Nieuwsblad.
En een interview met Omrop Fryslân dat morgen 6 juni wordt uitgezonden voor de radio. Voor exacte tijdstip zie Omrop Fryslân Radio.
Klik op de foto voor het persbericht.....


EVA fytsreiske

01-06-2017 - Mei 16 froulju starte we om 13.00 oere fanôf it krúspunt yn Blauhús.
Fia Greonterp, it Syp-Set, it brekkenpaad en Nijhúzum bedarje we yn Warkum. Oer de Hearewei nei de Slús en dan de Alde wei op. Oan 'e ein links kom je op de Ursuladyk......
Klik op de foto foar mear en foto's......


Lemmer ahoy!

31-05-2017 - Trije dagen hat de 'Freonskip' op it wedstrydwetter by de Lemmer yn de B klasse fan Lemmer Ahoy syld.
De earste deis stie der sa'n bytsje wyn dat de skippen wol de hiele dei op de Iselmar omdreaun ha, mar it úteinlik net ta wedstrydsilen kommen is. Klik op de foto foar mear ynformaasje......


Zendmast KPN

31-05-2017 - Beste dorpsbewoners en geïnteresseerden, Bijgaand volgt een kort persbericht over de stand van zaken aangaande het voornemen van de KPN om een 40m hoge zendmast te plaatsen bij het voetbalveld.
De Antenne Werkgroep houdt zich intensief bezig om er voor te zorgen dat de antenne bij voorkeur ergens anders wordt geplaatst.
KPN weigert vooralsnog om met ons in gesprek te gaan over een andere locatie, vandaar dat we het nu via de politiek proberen.
Afgelopen dinsdag moesten we onze zaak verdedigen bij de gemeenteraad.
Klik op de foto voor meer informatie.....


Lûd en Lanskip - Pôllepleats

30-05-2017 - Op Hemelvaartsdag was de allereerste editie van de culturele middag 'Lûd & Lânskip' bij de Pôllepleats in Westhem een groot succes.
Bezoekers konden in het zonnetje genieten van o.a. film, wandelen, varen en muziek. Dat alles in het prachtige decor van De Blauhúster Puollen. Maar liefst 150 natuur- en cultuurliefhebbers wisten voor deze middag een ticket te bemachtigen. Het evenement was al snel uitverkocht.
Lûd en Lânskip zal in de toekomst zeker nog een keer in de agenda komen te staan van de Pôllepleats. klik op de foto voor meer.......


5 tegen 5 jeugdeditie

25-05-2017 - Zaterdag 3 juni is er dit jaar niet voor de senioren maar voor de jeugd een 5 tegen 5 toernooi.
Let op de opgave moet zo snel mogelijk! Klik op de foto voor de flyer.


Skûtsjesile is myn nocht!

24-05-2017 - Mei Himelfeart wurdt der wedstrydsyld, by de Lemmer, diskear dogge der ek SKS skûtsjes mei. De wedstriden fine plak op tongersdei, freed en sneon.
Blauhús docht ek mei en heart by de B klasse. We gean elke moarn om 10.30 fan start en de skûtsjes fan de B klasse farre dan mei in Fryske flagge ûnder de gaffel. Moai herkenber dus.
Der sille deis twa of trije wedstriden syld wurde, dat hinget wat fan it waar ôf. It liket dizze dagen prachtich moai simmerwaar te wurden, dus wy hope op in soad Blauhúster publyk op de wâl!
Allegear tige wolkom!
Klik op de foto foar mear ynformaasje......


Opening kaatsseizoen Wolsum

24-05-2017 - Zondag 21 mei organiseerde kaatsvereniging De Seare Hân uit Wolsum de openingspartij voor de leden van Wolsum en Folsgare. Het weer kon niet beter: niet te warm, zeker niet te koud en ook bijna geen wind, fantastisch!


Vossejacht

10-05-2017 - Op woensdagavond 17 mei organiseert Dorpsbelang een Vossejacht. Klik op de vos voor meer informatie.


Trouwseizoen

10-05-2017 - Afgelopen zondag werd het trouwseizoen feestelijk geopend bij De Pollepleats in Westhem. Modellen van Bruidsatelier Jadau waren aanwezig voor een schitterende show op de natural catwalk. Klik op de foto voor meer informatie.


De Derde Helft

10-05-2017 - Op zondag 14 mei spelen Blauwhuis 2 en Blauwhuis 1 de afsluitende wedstrijd van het seizoen. Na de wedstrijd heeft de voetbalclub diverse activiteiten in petto zoals live muziek, draaiend rad en staat er een Italiaanse Pizza foodtruck. Ook gezellig voor niet-voetballers. Klik op het logo voor meer informatie.


Lûd en Lânskip

10-05-2017 - Op Hemelvaartsdag - donderdag 25 mei 2017 - is er op de Pollepleats een speciale middag vol cultuur, natuur en muziek. In samenwerking met de Gerben Rypma Stifting, gids John Weel van It Fryske Gea en Lyske Jacobi van IVN, Jan Reus Art, Hendrik de Boer Music en SoprAnna Hoekstra presenteren we deze middag een mooi gevarieerd programma.
Lûd en Lânskip vindt plaats in natuurgebied De Blauhúster Puollen rondom de Pollepleats. Een unieke invulling van je vrije donderdagmiddag. Wordt één met het Friese landschap! Klik op de foto voor de flyer.


Keatsen

10-05-2017 - Het kaatsseizoen is weer begonnen. Klik op de afbeelding voor meer informatie.


Deabetinking

07-05-2017 - Sa'n 300 besiters belibben tongersdei 4 maaie in bysûnder Deadebetinking op Abbegeaster Ketting. Klik op de foto foar it ferhaal, links en in fotoreportaasje.


SAC Blomkesaksje

24-04-2017 - De SAC blomkesaksje is dit jier wat oars as oars!!
We ha dit jier middeis ferkeap fan 13.30 oant 16:30 oere op de v/d Looswei 15.
Eltsenien is dêr wolkom yn'e loads om blomkes te keapjen sadat je mear keus ha. At jo blomkes kocht ha wurde jo fan de list ôfstreept, sadat se jûns net mear bij jo oan'e doar komme.


Hûnestront

21-04-2017 - Hondenbezitters van Blauwhuis,

Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat er 'hûnestront’ op het voetbalveld ligt. We kunnen het de hond niet kwalijk nemen, maar de eigenaren des te meer. Daarom vragen wij u uw hond elders uit te laten. De club is nu genoodzaakt tot camerabewaking om bij herhaling de verantwoordelijken hier op aan te spreken.

Bestuur VV Blauwhuis


Earste sylwedstriid Freonskip

21-04-2017 - Sneon 22 april om 11 oere en 15 oere is de earste sylwedstryd yn Langwar. Snein wurdt der ek wer syld, mar dy tiid is noch net bekend, dat hinget fan de prestaasje fan sneon ôf.


Joo Wandeltocht

16-04-2017 - Wandelen rondom de mooiste Friese meren en poelen, onderandere rondom Westhem. Klik op het logo voor meer informatie.


Deabetinking '17

16-04-2017 - We betinke dit jier yn it bysûnder oarlochsslachtoffer Gerrit Rijpma (18) dy't by in razzia op Abbegeaster Ketting op 8 febrewaris 1945 it wetter op flechtte en dêrby deasjitten is. Gerrit is yn Blauhús begroeven. Klik op de foto foar mear ynformaasje.


Kavels Sylroede III

16-04-2017 - Vanaf heden kunt u het informatiepakket downloaden betreffende de verkoop van de vrije kavels van het woningbouwproject Sylroede III te Blauwhuis. Klik op de plattegrond voor meer informatie.


Oldtimer Treffen

03-04-2017 - Op zaterdag 17 juni, voor de vijfde maal het Oldtimer Treffen Blauwhuis. Tractoren, auto's motoren, brommers, stationaire motoren, woonwagens, verschillende standhouders en oude ambachten.Blauhúster Skûtsje

19-03-2017 - Op zaterdag 18 maart werd het Blauhúster Skûtsje gedoopt tot "Freonskip". Deze naam symboliseert de vriendschap aan boord van de bemanningsleden maar ook de vriendschap met de andere skûtsjes die aan de IFKS meedoen.Foto's Carnaval

13-03-2017 - Bêste ynwenners fan Blauhús en omkriten,

Troch in technische storing, is it ús net slagge om de fotobestelling op tiid klear te krijen. Oankommende woansdei binne se noch net klear! Sadra de foto's klear binne, bringe we se by jo del.

Sorry foar it ungemak.
De Fyfkes.Blauhúster Skûtsje

09-03-2017 - Sneon 18 maart 2017 presintearje wy it offisjele Blauhúster Skûtsje en ek ús nije SkippersTenue, mei tank oan de Teatskehús Naai-Atelier-Frijwilligers.Krieltoaniel

09-03-2017 - Op freed 7 april spilet it Krieltoaniel om acht oere jûns yn it sealtsje yn Abbegea foar elk dit selsbetochte stik. Ek dit jier ha de spilers fan it Krieltoaniel har fantasy de frije loop gean litten...50 jaar De Fyfkes Blauhús!

27-02-2017 - Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 50e editie van het carnaval. Hoewel het een bijzonder jaargang betreft, was het geen jubileum. Bij Carnaval is alles verbonden aan het 'gekkengetal' 11. Dus in 2022 viert Blauwhuis haar 55e jubileum. Joop Hannema zwaaide dit weekend de scepter als Prins Elevatio Ciconia, bijgestaan door zijn prachtige page Siska.


Ook U kunt de sportverenigingen steunen!

20-02-2017 - De voetbal- en keatsclub komen 4 maart bij U aan de deur met pannenkoekenmix! En de volleybalclub staat die dag in Bolsward in de Poiesz om U te verwelkomen.
U kunt nog tot 2 april muntjes sparen in de supermarkt van Poiesz! Klik voor meer info op de muntjes....


Darttoernooi in de kantine

17-02-2017 - Vrijdag 3 maart organiseert BVC events een darttoernooi in de kantine klik op de foto voor de flyer....


Wie wil er mee naar The Passion 2017 in Leeuwarden

17-02-2017 - De zevende editie van The Passion zal worden gehouden in Leeuwarden.
Op donderdag 13 april wordt de paasvertelling live vanuit de Friese stad gemaakt. Onze parochie stelt gratis een bus beschikbaar voor onze jongeren van 12 – 25 jaar om The Passion te bezoeken.
Klik op de afbeelding voor meer info...
Aanmelden kan door een mail te sturen naar siccorypma@home.nl


Beste inwoners van het Fyfkesryk e.o.

15-02-2017 Het is weer zover! Carnaval in Blauwhuis. Op 24, 25 en 26 februari verandert Blauwhuis voor de 50ste keer in “het Fyfkesryk”. Ook dit jaar staat de feestburcht in café “de Freonskip” centraal en is er een gevarieerd programma voor jong en oud. Hoewel het een bijzondere jaargang betreft, is het geen jubileum. Bij carnaval is alles verbonden aan het 'gekkengetal’ 11, afgeleid van 'alf’ wat dwaas, gek of zot betekent. Dus voor op de kalender….in 2022 viert C.V. “De Fyfkes” haar 55ste jubileum. Klik op de foto voor het programma.


EVA Kofjemoarn op 18 jannewaris 2017

12-02-2017 - Mei 19 froulju en 2 mannen gie m’n op reis nei Boalsert foar in bakje kofje mar foaral om te sjen wat der bart yn it famyljebedriuw leerlooierij fan van Buren. Klik op de foto foar mear.


Retributie

10-02-2017 - Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen, zorgboerderijen, Bed & Brochjes hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag betaald van € 60,00 per € 100.000 WOZ waarde aan de gemeente voor het ondernemersfonds.
Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs- agrarische bestemming. Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie) Lees meer door op de foto te klikken.


Zendmast

29-01-2017 - Dorpsbelang wil de informatie die er momenteel is graag met jullie delen en hierover met een ieder die zich betrokken voelt in gesprek gaan. Daarom nodigt Dorspbelang Blauwhuis jullie uit voor een informatieavond. Lees meer door op de zendmast te klikken.


Sportdei 2017

21-01-2017 - Op Snein 15 Jannewaris hat de SAC sportdei wer plak fûn yn sporthal de Rolpeal yn Warkum. Der wie wat minder dielname oan hast alle ûnderdielen, mar dit mocht it entûsjasme fan de wol oanwêzige dielnimmers net drukke. Troch in oere letter te begjinnen hoopte it SAC op mear dielname fan de keten. Mar at je it nachts ek in oere letter meitsje dan bliuwt it lestich! Foljend jier hoopje we dochs op mear dielname fan de âldere keten!