E.V.A. fietsdei 3 juny 2015

Op woansdei 3 juny wie de jierlikse fietsdei fan frouengroep E.V.A. We starten moarns om 9 oere fant Blauhs mei 5 froulju. Foar de wyn del gie it oer Nijln en Turns nei Reahs om kofje op 'e kamping fan Anne en Tryn Engelsma. Doe nei Boazum en oer it prachtige fytspaad nei Easterwierrum. Dr giene we de grutte dyk oer om fia Raerd dyn Poppenwier oan te kommen.

Ble ite bij de famylje Drijfhout en 3 besichtigingen yn it doarp.

Yn 'e middei de Legeaen yn. Tersoal, Sibrandabuorren, bij de Snitsermar del nei it paviljoen op 'e Potten om kofje. De Griene dyk lns fia de domp Snits yn op nei it waarm miel yn 'e Kajuit. Yn de wyn op fytse hiene we eins noch net dien. Dat hiene we foar it earst doe't we nei 't iten de lde himdyk lns oer Drylts en Abbegea werom nei hs fytsten.

In prachtige fytsdei, mooie loften, in mooie natoer. Ek foar de minsken dy't net mei fytse koene dit jier de muoite wurch om ris te prebearjen.

Ut namme fan it E.V.A. Blauhs bestjoer;
Holkje Draijer.

Foto's fan de fietsdei