19e MERKE KEATSPARTIJ

    Oan alle ynwenners fan
Blauhūs, Greonterp, Westhim en Wolsum!

Hjirby noegje wy jimme śt foar de merke-keatsparty op

Tongersdei 20 augustus

moarns 10 oere op it fuotbalfjild.

Opjefte kin oant en mei tiisdei 18 augustus, by Handelsonderneming Zeinstra, Jacobidyk 11, til 579838

Foar eltsenien die dit jier 16 jier wurd en ālder.

Dizze keatspartij is ek bedoeld foar de “"net”-keatsers".

Dit is de kāns om it keatsspul te learen.

KOM ALLEGEAR, BEGJIN DE MERKE SPORTYF!

De krānsen en priizen wurde oanbean troch:Ut namme fan de kommisje:

Johannes Popma
Jinke Rijpma
Epke Bootsma
Evert Yntema
Froukje Folkertsma