Meet & Eat Blauhûs

In hiele bysûndere moeting juster yn de pastorie fan de Sint Vitustsjerke yn Blauhûs. Mei tank oan de groep fleurige gasten út Syrië, ús top-kok, tolk Muataz, sjoffeurs, frijwilligers, google translate, gastfrije St. Vitusparochy en fansels de organisaasje fan de Meet & Eat yn Ljouwert.
Nei iten ha we kearsen oanstutsen by it Maria-altaar.

Inkele reaksjes:

Organisaasje,

Karitas Sint Antonius van Padua Parochy (Blauh&ucuirc;s, Heech, Reahûs, Snits)