EVA jûn

Nei de jierfergadering is it wurd oan "leediedzjee" Aaltsje Ypeij. Hja hat al 20 jier in discotheek foar "de âldere jongere". Hja ferdielt de 31 froulju yn 5 groepen. Elke groep kriget in "piipbist" foar de iepen fragen en 3 skyfkes foar de ABC fragen. Hja hat musyk út de 60-70 en 80er jierren. Wij moatte antwurd jaan op fragen as: Hwa sjongt hjir, hoe hjit deze groep, Wêrom moat" Guus nei hús," Wat kin je ite yn "dat kleine café", en wat is it berop fan de frou fan "JaneJansen"?

Om extra punten foar je groep te fertsjinjen koe der dûnse wurde. Je kinne je groepsgenoaten net stikke litte dus is der omraak dûnse. De Foxtrot, de Vogeltjesdans, Rock 'n Roll, Greace, de Tango etc.

In gesellige sfeerfolle jûn en in grut applaus foar Aaltsje Ypeij dy't ús ek deze foto's tastjoerd hat.

Fotoferslach