Nasjonale Monumintedagen

Doch mei oan Nasjonale Monumintedagen 2016 yn Blauhûs!

Hjirby roppe wy ferieningen, ynstellingen en oare belangstellenden op mei te tinken oer in eigen (kulturele) aktiviteit tidens it Nasjonale Monumintenwykein 2016 yn Blauhûs eo.

Dit evenemint fynt plak op sneon 10 en snein 11 septimber 2016. It tema is Iconen en Symbolen. De restaurearre Blauhúster Sint Vitustsjerke is hjirfoar oanmelden. Suggestjes en fragen binne wolkom, graach fóar 1 maart reagearre.

De Wurkgroep

Tineke Rypma, Berber Witteveen, Sicco Rypma

Tineke: hartmantineke@ziggo.nl
Berber: berberwitteveen@hotmail.com
Sicco : siccorypma@home.nl