Buurtmeter


Op 6 oktober 2015 kaam der in delegaasje ynwenners fan Blauhús byelkoar om mei stipe fan in adviseur fan Doarpswurk de 'Buurtmeter' yn te foljen. Dizze buurtmeter is in fragelist mei in ferskaat oan tema's om de leefberens yn it doarp yn kaart te bringen. Tidens it ynfollen fan de list binne we meielkoar yn petear gien oer hoe't wy de leefberens yn it doarp ûnderfine. Hjir it folsleine ferslach:

Klik hier om de uitslag van de buurtmeter te bekijken...