Krieltoaniel

Op sneon 1 oktober begjint it krieltoaniel wer. Asto fan de basisskoalle ôf bist en do hast nocht oan toanielspyljen, kom dan op 1 oktober jûns om sân oere yn klubhús Siesa.

Fansels meist dalik wol lid wurde (kosten: 10 euro foar it hiele winterskoft), mar earst gewoan ris sjen en meidwaan is ek prima.

Graach oant sjen op 1 oktober!

Teake en Elly