EVA Kofjemoarn op 18 jannewaris 2017 nei leerlooierij van Buren.

Mei 19 froulju en 2 mannen gie m’n op reis nei Boalsert foar in bakje kofje mar foaral om te sjen wat der bart yn it famyljebedriuw fan van Buren.

“Leerlooierij” betsjut it op in spesjale manier bewurkjen van de hûd sadat deze yn goeie steat bliuwt. (conserveren) It is in hiel proses om fan rûch materiaal in einprodukt te meitsjen. M’n makket yn Boalsert einprodukten sa as tassen, sloffen, fietssadeldekjes en wanten. M’n brûkt skieppefachten, ko-hûden, rendierhûden, knine, en alpacahûden. In dúdlike en tige nijskjirrige rûnlieding.