Krieltoaniel

Gewoan lekker gek

Op freed 7 april spilet it Krieltoaniel om acht oere jûns yn it Joo Aldegea ZWF foar elk dit selsbetochte stik. De tagong foar basisskoalbern is ien euro en trije euro foar elk dy't âlder is.

Ek dit jier ha de spilers fan it Krieltoaniel har fantasy de frije loop gean litten. Us ploech lit jim sjen hoe't in groep freonen, dy't op it earste each krekt wat oars as oars binne, meielkoar sterk stean kin.

Mis it net en sjoch wat Krieltoaniel fan't jier by elkoar ymprovisearret!
Graach oant sjen op 7 april, om acht oere yn it Joo te Aldegea ZWF.