Ynterland Damjen


't Frysk Dammjen hat fanne wike de Ynternationale erkenning krigen fan de dambond!

Blauhûs / Lollum ha de primeur. Op tiisdei 25 july fynt der in ynterland plak yn Aosta/Itaalje. Ynterland Itaalje-Fryslân.
Fiif dammers sille in toernooi Frysk en Italiaans damme. 4 Jeugdleden fan damklub "De Skyfkes": Marije Frankena, Nynke Brouwer, Jurgen Popma, Willem Kroon en 1 jeugdlid fan "De Rûge Wolf" te Lollum: Marten Algra. Se sille it opnimme tsjin 5 Italjaanske bern. Liuwe Westra fan Lollum en Jappie de Jong sille de bern begeliede as coach.