Merkekeatspartij 2017


Wat hawwe we it geweldich troffen mei dizze partij. It waar wie geweldich, net te kâld, gjin rein, gjin wyn en krékt net te waar, fantastysk!
Ek is der prachtich keatst. Keatsers holpen de net-keatsers, ek de tsjinpartij holp wolris ien om it goeie plak te finen. En der is ek seker fanatyk keatst, foar eltse bal waard draaft/sprongen/dûkt/ensfh.
Mei 14 partoer op 'e list koe iederien drekt los. Op de partoeren 11 en 12 nei, partoer 11 wie noch net hielendal kompleet.. (we neamme gjin nammen, mar nei in healoere kaam de ûntbrekkende keatser op klompen oansetten). Sa at jo hjirûnder sjen kinne, is der minder spannend, mar ek hiel spannend keatst!

By de finales sieten de keatsers útteld oan de kant fan it fjild. Ek kamen der noch in oantal oaren om oan te moedigjen. En fansels in earste bierke foar de Merke te priuwen. Spannende finales, wêrby der gjin partoer drekt as winner besjoen wurde koe. Uteinlik binne beide finales mei 5 - 4 útspile. Lennart, Harmen en Ciska binne twadde fan de ferliezers wurden. Sigrid, Johan en Arjen ha it fan harren wûn en waarden earste. Johannes, Durk en Meinse koeden it krekt net winne en binne twadde wurden. Jelmer, Hendrik en Klaas ha mei dizze oerwinning de krâns wûn!

We kinne werom sjen op in geweldige dei, in sportive start fan de Merke! No allegear earst mar bekomme en graach oant oar jier!

Earste omloop

1 Sietie Bruinsma
Jelle Bakker
Irini Gaitanis
5-1
6-2
 
2 2. Peter Bolink
Rianne de Jong
Wytske Dooper
 
3 Jelmer Plantenga
Hendrik Brouwer
Klaas Bakker
5-0
6-2
 
4 Sigrid de Jong
Johan Overwijk
Arjen Dooper
 
5 Joram Dijkstra
Liesbeth Rijpma
Marije T.v.S.
0-5
2-6
 
6 Ids Walsma
Nynke Attema
Sybren Heins
 
7 Folkert Landman
Jan Simon Hoekstra
Acronius Ettema
4-5
4-6
 
8 Jos Terpstra
Afke Rijpma
Sjoerd Heins
 
9 Johannes Popma
Durk Walsma
Meinse Galama
5-2
6-6
 
10 Herman T.v.S.
Patrick Kuipers
Robin Bakker
 
11 Lennart Hoeke
Harmen Ettema
Ciska Rijpma
5-5
6-6
 
12 Tsjitske Galama
Jinke Rijpma
Frans Ettema
 
13 Durk Postma
Jelke Bootsma
Bernard Kroon
5-5
6-4
 
14 Remco Adema
Gerard Popma
Harm Kuipers

Twadde omloop

Winners Ferliezers
1 Sietie
Jelle
Irini
2-5
4-6
 
3 Jelmer
Hendrik
Klaas
2 Peter
Rianne
Wytske
3-5
2-6
 
4 Sigrid
Johan
Arjen
 
6 Ids
Nynke
Sybren
5-5
0-6
 
8 Jos
Afke
Sjoerd
5 Joram
Liesbeth
Marije
5-3
6-4
 
7 Folkert
Jan Simon
Acronius
 
9 Johannes
Durk
Meinse
5-2
6-0
 
12 Tsjitske
Jinke
Froukje
10 Herman
Patrick
Robin
5-5
4-6
 
11 Lennart
Harmen
Ciska
 
13 Durk
Jelke
Bernard
      14 Remco
Gerard
Harm
     

Tredde omloop

Winners Ferliezers
13 Durk
Jelke
Bernard
4-5
6-6
3 Jelmer
Hendrik
Klaas
14 Remco
Gerard
Harm
3-5
4-6
 
4 Sigrid
Johan
Arjen

 
8 Jos
Afke
Sjoerd
3-5
2-6
 
9 Johannes
Durk
Meinse
5 Joram
Liesbeth
Marije
4-5
4-6
 
11 Lennart
Harmen
Ciska

Fotoverslag