Bischop hoeveel kerken heeft U?

Bisschop Ron van den Hout van het Bisdom Groningen-Leeuwarden was vrijdag 22 september voor kennismaking in Blauwhuis.

Eerst werd de St Gregorius baisschool bezocht, waar directeur Rixt Minnema de rondleiding verzorgde.

De leerlingen van groep 5-6 waren goed voorbereid, zongen ‘Tank Hear’ en stelden veel vragen.
‘Houdt u van voetbal’ of ‘wat zijn uw hobby’s’ maar ook ‘hoeveel kerken heeft u’?
Gevolgd door een test van de kennis van de Friese taal van de, uit Braband afkomstige, bisschop.
Op de vraag ‘Biskop, witte jo wol wat in Hûnekop is’, antwoorde de vraagsteller zelf: “myn favoriete band”.
In de gymzaal was groep 7-8 aktief aan het sporten.

Op het schoolplein hield Bauke Brandsma uit Wolsum een spreekbeurt over ‘zijn’ grote trekker.
‘Wy hawwe thús in leanbedriuw’, vertelde Bauke en nodigde de bisschop uit in de cabine te klimmen.

Hierna werd een bezoek gebracht aan verzorgingshuis It Teatskehûs waar juist de activiteitenmiddag begon, onder leiding van Simone Koster.
Een groep dames aan de breitafel maakte kennis met de bisschop en vertelden dat ze het heel goed naar de zin hebben.
‘Us heit Yde wie 50 jier koster yn Blauhús’ vertelde mevrouw Hoekstra-Bleeker trots.
Blauwhuis en de parochie zijn ontstaan op de plek waar nu het Teatskehús staat. Na de drooglegging in 1630 verrees hier een polderhuis, in 1784 de eerste kerk met pastorie, in 1870 een van de eerst katholieke scholen in Fryslân.
In 1902 werd, na een gift van Taetsche Lolkema, het St Theresiagesticht gebouwd door de ‘Arme zusters van het Goddelijk Kind’ die taken als ziekenzorg en onderwijs op zich namen.

Koster John Weel leidde de bisschop rond in de monumentale Blauwhuister Sint Vituskerk.
Jan Landman praatte de bisschop bij over de restauraties. Het bezoek werd afgesloten in de pastorie met koffie en oranjekoek.

Namens het Sint Vitus locatiebestuur gaf secretaris Sicco Rypma de bisschop als wens mee dat er vruchten geplukt worden van de fusies van parochies en de positieve houding om geloofsgemeenschappen in stand te houden en te versterken, vast te houden.

De bisschop sloot de middag af met de persoonlijke wens ‘oant sjen’.