EVA Blauhús "Voeding en Beweging"

Op tiisdei 14 novimber sil âld Greonterpster/ Blauhúster, Wybertha Brouwer útlis jaan oer har eigen bedriuw mei de namme; "Voeding en beweging."
Je fiele jesels fitter as je sûn ite en bewege.
Hja hat in beamerpresentaasje, lit ús hapkes priuwe en hat resepten foar in sûn miel iten. Wolkom oan 'e EVA leden. Oare belangstellenden binne fan herte wolkom en betelje € 4,- oan entree eks. kofje as thee.

Út namme fan it EVA bestjoer, Holkje