Iepenings Wykein KH2018


Iepenings Wykein KH2018 - Blauhús docht mei!
Ferhalen Fertelle
Freed 26 jannewaris 16:00-17:00 oere
Kafee de Freonskip

Dizze Blauhústers fertelle de Ferhalen:
Johannes Rijpma sr - Fan begjin oant ein
Johannes Rijpma jr - sjongt syn ferhaal
Teatske Hobma - In bysûndere tante
Learling St Gregoriusskoalle - eigen fantasy
Akkelien Brandsma fertelt - Folksferhalen
Piet Galama - It Wetterput Mystearje

Tagong fergees.
Kofje, tee, borrel foar eigen rekken.

De Tsjerkeklokken fan ús Sint Vitustsjerke liede as symboalysk fjoerwurk
Sneon 27 jannewaris 22:15 oere.
Rom 150 tsjerken en klokkestuollen yn Fryslân dogge mei.

Organisaasje: EVA, Gerben Rypma Stichting en Lokaasjeried Sint Vitustjerke

Sjoch ek op www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/het-openingsweekend