Op eigen hiem de sirkel rûnmeitsje


Op 23 en 24 jannewaris wiene froulju's groep EVA en in pear gasten op besite bij de famylje Hylkema, biologysk boer te Aldegea SWF. We koene noflik plaknimme yn 'e "skij-box" mei it útsicht op 'e stâl en de molkrobot. Doet hja yn febrewaris foarich jier op besite wiene bij de EVA yn Blauhús wiene noch in protte saken ûnwis. Hja kinne no fertelle dat hja sûnt oktober 2017 net allinnich biologysk buorkje mar ek har molke as sadanig leverje meie oan Campina. Hja barre no mear molkjild mar de kosten foar foer en de bewurking fan it lân binne ek heger.

Harren doel; net better as in oar mar oars: Op je eigen hiem de sirkel rûnmeitsje.

Fan 't simmer wolle hja oan hús farske tank molke ferkeapje .Fotoverslag