Deadebetinking Blauhûs

Programma 4 maaie 2018

18.00 oere graach thús de flagge healstôk
19.20 - 19.30 oere sammelje foar it Teatskehûs

 • Stille tocht nei it tsjerkhôf
 • Fanfare spilet koralen
 • Tine Bonekamp-Hylkema fertelt oer Siepy
 • Krânslizzing famylje Hylkema
 • Grietsje Bloemsma sprekt út namme fan Doarpsbelang
 • Krâns en blommen Teatskehûs, Feteranen, Bern en oaren
 • Last Post

20.00 oere 2 minuten stil

 • Wilhelmus en Frysk Folksliet
 • Ofsluting mei gedicht

   Jo binne fan herte wolkom,
   4 Maaie Komitee Blauhûs