22e MERKE KEATSPARTIJ

Oan alle ynwenners fan
Blauhûs, Greonterp, Westhim en Wolsum!

Hjirby noegje wy jimme út foar de merke-keatsparty op

Tongersdei 23 augustus

moarns 10 oere op it fuotbalfjild.

Opjefte kin oant en mei tiisdei 21 augustus, by Handelsonderneming Zeinstra, Jacobidyk 11, til 579838

Foar eltsenien die dit jier 16 jier wurd en álder.

Dizze keatspartij is ek bedoeld foar de "net-keatsers".

Dit is de káns om it keatsspul te learen.

KOM ALLEGEAR, BEGJIN DE MERKE SPORTYF!

De kránsen en blommen wurde oanbean troch:


en

KDS

en

KDK


Ut namme fan de kommisje:

Freerkje Hoeke
Johannes Popma
Jinke Rijpma
Remco Adema
Froukje Folkertsma