Monumintewykein


Monumintewykein 8 en 9 septimber 2018 yn Blauhús Greonterp en Westhim

Sneon 8 septimber

  • Blauhús: 10.00 - 17.00 oere Tsjerke iepen, kofjeterras, dokumintêre, kleurwedstriid, rûnlieding
  • Greonterp: 09.00 - 18.00 oere Toer iepen, tentoanstelling Reve yn Fryslân, kleurwedstriid
  • Westhem: 13.30 - 17.00 uur Tsjerke iepen, foto tentoonstelling 'Gambia in vogelvlucht', kleurwedstriid

Snein 9 septimber

  • Westhem: 09.30 oere Misse yn de - earder katholieke - Bartholomeüskerk mei pastoar Peter v.d. Weide, koar en oargel
  • Blauhús: 09.00 - 17.00 oere Porteal iepen
  • Greonterp: 09.00 - 18.00 oere Toer iepen, tentoanstelling Reve yn Fryslân, kleurwedstrijd