Merkekeatspartij 2018


De foarspellingen oer it waar wienen de dagen foar de merkekeatspartij net hiel posityf: nei moannen droechte en sinne soe der no wetter komme. Lokkich foar de keatsers en supporters foel dit enorm mei, we hawwe it wer troffen! Ek de wyn en de temperatuer pasten harren fantastysk oan oan in keatsdei.
Wêr at in soad net-keatsers it spul al aardich yn 'e gaten krije troch elts jier te Merkekeatsen, binne oare net-keatsers goed holpen om it spul te begripen. Troch it eigen partoer, mar se no en dan ek troch de tsjinpartij.
Mei in moaie 12 partoer op 'e list, koe iederien drekt los. De earste omloop wie drekt in spannende omloop (sjoch útslagen hjir ûnder). Fanatike keatserij, wêrby der strieden is foar elke bal. Dit jildt ek foar de measte partijen yn de twadde omloop. Partoer 2 koe hjir al wer in partij mei 5 earsten gelyk opskriuwe. Yn de tredde omloop wie de partij fan de ferliezers hiel spannend, de partij gie lyk op oant 5-4, dêrnei wûn partoer 1 it fan partoer 8. De partij fan de winners wie net sa spannend: partoer 6 wûn mei 5-0 fan partoer 4.
Yn beide finales binne der in soad earsten mei 6-6 beslist. Yn de ferliezersfinale wienen Rianne, Jan Simon en Ciska te sterk foar Tsjitske, Folkert en Sjoerd. Se hawwe it wûn mei 5-1, 6-6. Auke, Gerardus en Bernard koenen it mei 5-2, 6-6 winne fan Simon, Lamkje en Harm en wûnen hjirmei de krâns.
We kinne werom sjen op in geweldige dei, in sportive start fan de Merke! No allegear bekomme fan dit wykein en graach oant oar jier!

Earste omloop

1 Rianne de Jong
Jan Simon Hoekstra
Ciska Rijpma
5-5
2-6
 
2 Herman T.v.S.
Nynke Attema
Sybren Heins
 
3 Joram Dijkstra
Jinke Rijpma
Irini Gaitanis
2-5
4-6
 
4 Wiebren Joustra
Jelle Bakker
Jouke van der Meulen
 
5 Ids Walsma
Wieger Hazenberg
Johan Overwijk
3-5
0-6
 
6 Auke Walsma
Gerardus T.v.S.
Bernard Kroon
 
7 Jos Terpstra
Jelke Bootsma
Arjen Dooper
5-4
6-6
 
8 Sigrid de Jong
Gerard Popma
Klaas Bakker
 
9 Johannes Popma
Durk Walsma
Ciska Bruinsma
5-2
6-6
 
10 Freerkje Hoeke
Afke Rijpma
Sthan Visser
 
11 Simon Dijkstra
Lamkje Brandsma
Harm Kuipers
3-5
6-6
 
12 Tsjitske Galama
Folkert Landman
Sjoerd Heins

Twadde omloop


Winners Ferliezers
2 Herman
Nynke
Sybren
5-5
2-6
 
4 Wiebren
Jelle
Jouke
1 Rianne
Jan Simon
Ciska
5-2
6-2
 
3 Joram
Jinke
Irini
 
6 Auke
Gerardus
Bernard
5-4
6-4
 
7 Jos
Jelke
Arjen
5 Ids
Wieger
Johan
2-5
6-6
 
8 Sigrid
Gerard
Klaas
 
9 Johannes
Durk
Ciska
1-5
6-6
 
11 Simon
Lamkje
Harm
10 Freerkje
Afke
Sthan
3-5
2-6
 
12 Tsjitske
Folkert
Sjoerd

Tredde omloop

Winners Ferliezers
4 Wiebren
Jelle
Jouke
0-5
2-6
6 Auke
Gerardus
Bernard
1 Rianne
Jan Simon
Ciska
5-4
6-6
 
8 Sigrid
Gerard
Klaas
 
11 Simon
Lamkje
Harm


 12 Tsjitske
Folkert
Sjoerd


 


Finales

Winners Ferliezers
11 Simon
Lamkje
Harm
2-5
6-6
6 Auke
Gerardus
Bernard
12 Tsjitske
Folkert
Sjoerd
1-5
6-6
 
4 Rianne
Jan Simon
Ciska

Fotoverslag