Slotpartij Keatsen


Sneon 8 septimber organissearret K.F 'De Seare Hân':

  • Foar de senioaren: in partij mei in grútte bal
  • Foar de jeugd: bêrn/âlder partij mei in grútte bal


Hoe let: 12 oere foar de jeugd & 1 oere foar de senioaren
Wêr: ús fertroude keatsfjild yn Wolsum
Foar wa: alle jeugd/senioaren leden, net keatsers, keten, enz.
Jou jim allegear op foar dizze alderlêste slotpartij fan dit seizoen!!

Nei de tiid slúte we foar de senioaren de jûn ôf mei in barbecue en in drankje.
Kosten keatse & bbq: 12.50 euro.
Wolle jimme allinnich barbecue, dan kin dat fansels ek.
Kosten: 7.50 euro.

En foar de jeugd is der nei de tiid patat mei drinken.
Kosten inkl. ynlis: 5 euro.

Graach fermelde by it opjaan wat jimme dwaan wolle.

Opjaan kin oant en mei 5 septimber.
Fia: desearehan@gmail.com,
of in whatsapp nei Tsjitske Galama: 0653331695
Sponsor: Rock by Rein
Oant dan!
It bestjoer