Sinneblom 2018De grutste sinneblom 2018 is fan Doutzen Heins. Mar leafst 3.53m!! Hij lit de kop no al wat hingje mar wat in prachtiche sinneblom! Lokwinske!

Eltsenien tige tank en takom jier wer in kâns!

De top 8:

  1. Doutzen Heins, 3.53 m
  2. S. Huitema 3.075m
  3. H. Zijlstra 3.05m
  4. H. de Jager 2.96m
  5. J. Kroon 2.95m
  6. D. v/d Zee 2.825m
  7. A. Popma 2.60m
  8. J. Rypkema 2.21m

Gr. it SAC bestjoer