oaljekoeke aksje SAC


Op moandei 31 Desimber is it wer safier; de oaljekoeke aksje fan it SAC.
Fan 9 oere ôf komme wy mei de selfmakke oaljekoeken lâns de doarren
en de opbringst giet nei de fuotbal- en foljebalferiening.
Ha jo in grutte bestelling? Graach efkes trochjaan fia sacblauwhuis@hotmail.com

Gr. It SAC bestjoer

Helaas is der dit jier gjin SAC sportdei omdat we merke dat er steeds minder dielnimmers op ôfkomme. We binne drok dwaande mei in nij konsept, mar ideeën binne fan herte wolkom!