EVA "Blauhúster jûn"


Yn 6 kear 15 minuten sille ynwenners fan Blauhús sjen as hearre litte oer wat harren dwaande hâld; is it hobby, is it wurk, is it passy?
  • André Dooper hat houtsnijwurk as hobby.
  • Petra en Tanja Altena binne drok mei har musyk en de fanfare.
  • Willem Witteveen is ymker.
Pauze
  • Robin Bakker is pikeur yn binne en bûtenlân.
  • Johan Gerard en Amarins Popma sille sjonge.
  • Wietske v.d. Tol fertelt oer har acrogym en yoga.
It programma start op tiisdei om 20:00 oere. De kofje stiet klear om 19.45 oere en eltsenien is wolkom.

Net EVA leden betelje €4, oan yntree en eltsenien betellet syn/har eigen konsumpsjes.

Oant sjen op tiisdei 19 maart yn 'e "Freonskip."

It EVA bestjoer; Lisa- Hennie- Marieke- Brenda- Holkje.