24e MERKE KEATSPARTIJ

Oan alle ynwenners fan
Blauhûs, Greonterp, Westhim en Wolsum!

Hjirby noegje wy jimme út foar de merke-keatsparty op

Tongersdei 22 augustus 2019

moarns 10 oere op it fuotbalfjild.

Opjefte kin oant en mei tiisdei 20 augustus, by Handelsonderneming Zeinstra, Jacobidyk 11, til 579838

Foar eltsenien die dit jier 16 jier wurd en álder.

Dizze keatspartij is ek bedoeld foar de "net-keatsers".

Dit is de káns om it keatsspul te learen.

KOM ALLEGEAR, BEGJIN DE MERKE SPORTYF!

De kránsen en priizen wurde oanbean troch:Ut namme fan de kommisje:

Johannes Popma
Remco Adema
Freerkje Hoeke
Jelke Bootsma
Jinke Rijpma