Merkekeatspartij 2019


Mei 13 partoer op de list, in prachtich meant fjild en in gau omheech rinnende termometer waard tongersdei 22 augustus starten mei de merke keatspartij 2019. Wat in waar! Yn de earste omloop wie de striid drekst fanatyk. Dochs is der geregeld in drinkpauze hâlden om it spultsje oan de net-keatsers út te lizzen. Hulde! Wy hoopje dan ek om in soad fan dizze net-keatsers folgjend jier by de keatsklup aktyf te sjen, oan talint gjin gebrek.
Nei in kopke sop, in broadsje knack en foar sommigen lang wachtsjen yn de brânende sinne, gie nei de middei de twadde omloop los. Mei in soad earsten op 6-6 is der oer it algemien spannend keatst. Al wie it foar sommigen ek gjin skande om nei twa partijen oan in gleske bier begjinne te kinnen.
Oan it ein fan de dei wiene yn de ferliezers finale Rianne, Klaas en Marije te sterk foar Freerkje, Meinse en Sjoerd (5-1, 6-4). De finale om de krânsen gie tusken it partoer fan Auke-Geart, Jelke en Ciska en it partoer fan Johannes, Klaas en Linde. It waard in tige spannende finale wer Auke Geart, Jelke en Ciska yn it lêste earst de oerwinning binnen hellen.
We kinnen weromsjen op in geweldich sportive dei! No allegearre bekomme fan it wykein en oant takom (keats)jier.

Earste omloop

1 Jelle Bakker
Afke Rijpma
Harm van der Meulen
5-4
6-4
 
2 Sigrid de Jong
Bernard Kroon
Hidde Popma
 
3 Herman TvS
Bennie Zeilmaker
Irini Gaitanis
5-2
6-4
 
4 Wiebren Joustra
Amarins Popma
Fardau de Jong
 
5 Simon Dijkstra
Ciska Bruinsma
Lamkje Brandsma
2-5
4-6
 
6 Tjitske Galama
Yme Overwijk
Liesbeth Rijpma
 
7 Johannes Popma
Klaas Bakker
Linde Gietema
5-3
6-0
 
8 Remco Adema
Durk Walsma
Minke Witteveen
 
9 Rianne de Jong
Klaas vd Meulen
Marije TvS
5-5
2-6
 
10 Jimte Bootsma
Harmen Ettema
Folkert Ruurd Kuipers
 
11 Auke Geart Ybema
Jelke Bootsma
Ciska Rijpma
5-2
6-6
 
12 Freerkje Hoeke
Meinse Galama
Sjoerd Heins
 
13 Ids Walsma
Boukje Brouwer
Klaas Rijpkema


 Twadde omloopWinners Ferliezers
13 Ids Walsma
Boukje Brouwer
Klaas Rijpkema
1-5
6-6
 
1 Jelle Bakker
Afke Rijpma
Harm van der Meulen
13 Ids Walsma
Boukje Brouwer
Klaas Rijpkema
5-2
6-2
 
2 Sigrid de Jong
Bernard Kroon
Hidde Popma
 
3 Herman TvS
Bennie Zeilmaker
Irini Gaitanis
5-5
6-4
 
6 Tjitske Galama
Yme Overwijk
Liesbeth Rijpma
4 Wiebren Joustra
Amarins Popma
Fardau de Jong
1-5
6-6
 
5 Simon Dijkstra
Ciska Bruinsma
Lamkje Brandsma
 
7 Johannes Popma
Klaas Bakker
Linde Gietema
5-5
6-2
 
10 Jimte Bootsma
Harmen Ettema
Folkert Ruurd Kuipers
8 Remco Adema
Durk Walsma
Minke Witteveen
3-5
6-6
 
9 Rianne de Jong
Klaas vd Meulen
Marije TvS
 
11 Auke Geart Ybema
Jelke Bootsma
Ciska Rijpma


 
12 Freerkje Hoeke
Meinse Galama
Sjoerd Heins


 

Tredde omloop

Winners Ferliezers
11 Auke Geart Ybema
Jelke Bootsma
Ciska Rijpma
5-4
6-6
1 Jelle Bakker
Afke Rijpma
Harm van der Meulen
12 Freerkje Hoeke
Meinse Galama
Sjoerd Heins
5-5
6-4
 
13 Ids Walsma
Boukje Brouwer
Klaas Rijpkema
 
3 Herman TvS
Bennie Zeilmaker
Irini Gaitanis
2-5
4-6
 
7 Johannes Popma
Klaas Bakker
Linde Gietema
5 Simon Dijkstra
Ciska Bruinsma
Lamkje Brandsma
3-5
2-6
 
9 Rianne de Jong
Klaas vd Meulen
Marije TvS

Finales

Winners Ferliezers
11 Auke Geart Ybema
Jelke Bootsma
Ciska Rijpma
5-5
6-2
7 Johannes Popma
Klaas Bakker
Linde Gietema
9 Rianne de Jong
Klaas vd Meulen
Marije TvS
5-1
6-4
 
12 Freerkje Hoeke
Meinse Galama
Sjoerd Heins

Fotoverslag